p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Tuğba Arslan1, Bilge Kara2, Serdar Arslan3

1Institute of Health Sciences, Ege University, Izmir, Turkey
2Physical Therapy and Rehabilitation Highschool, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
3Faculty of Health Sciences, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Çevre, yaşlanma, fiziksel aktivite, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi

Öz

Amaç: Fiziksel fonksiyon yaşla birlikte fiziksel, psikolojik ve çevresel faktörler nedeniyle azalır. Çalışmanın amacı kırsal ve kentsel bölgede yaşayan yaşlıların fiziksel performans, fiziksel aktivite ve yaşam kalitelerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Toplam 174 yaşlı çalışmaya dahil edildi; bunların 88’i kentsel bölgede, 86’sı ise kırsal bölgede yaşamakta idi. Katılımcıların sosyo-demografik verileri kaydedildi. Günlük metabolik eşdeğer (MET) hesaplaması fiziksel aktiviteyi belirlemek için kullanıldı. Süreli performans testleri ve “Nottingham Sağlık Profili” anketi kullanıldı. Kırsal ve kentsel bölge sakinlerinin verileri karşılaştırıldı.
Bulgular: Kırsal ve kentsel bölgede yaşayan yaşlıların fiziksel aktiviteleri günlük MET değerlerine göre benzerdi (p>0.05). Kırsal bölgede yaşayan erkek yaşlılar sırtüstünden oturur duruma gelmede; kentsel bölgede yaşayan kadın yaşlılar ise merdiven çıkıp inme performans testinde daha başarılıydı (p<0.05). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi skorları açısından gruplar arasındaki fark anlamlı değildi (p>0.05).
Sonuç: Söz konusu örneklem için, Türkiye’de yerleşim yeri yaşlıların fiziksel durumları ve sağlığa ilişkin yaşam kaliteleri açısından fark oluşturmamaktadır.

Cite this article as: Arslan T, Kara B, Arslan S. Comparison of physical activity levels of elderly people living in rural and urban areas of Turkey. Turk J Sports Med. 2018;53(3):101-8.

Acknowledgments

In this study there is no conflict of interest. No sources of funding were used.