p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ferdi Başkurt1, Sabriye Ercan2, Zeliha Başkurt1

1Süleyman Demirel University Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Isparta, Turkey
2Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kas kuvveti, denge, fiziksel işlev

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 65 yaş üstü kadınlarda alt ekstremitede yer alan farklı kas gruplarına ilişkin kuvvetin, denge ve alt ekstremite fonksiyonları ile ilişkisini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 72 kadın gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların yaşı, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve son bir yıl içindeki düşme öyküsü kaydedildi. Katılımcılara, Berg Fonksiyonel Denge Skalası, Fonksiyonel Uzanma Testi, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ve Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği uygulandı. Alt ekstremitede kas kuvveti ölçümü, dijital el dinamometresi kullanılarak yapıldı. Veriler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korrelasyon analizi kullanıldı. Gruplar arası farkı saptamada Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular: Katılımcıların sekizi (%11.1) son bir yılda düşme öyküsüne sahipti. Berg Fonksiyonel Denge Skalası 49.7±5.6 (32-56) puan, Fonksiyonel Uzanma Testi 23.2±5.7 (12-38) cm, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi 10.8±4.4 (4.2-33.3) s ve Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği 39.6±15 (12-79) puan olarak elde edildi. Yapılan testlerin tümü alt ekstremite kas kuvvetleri ile farklı düzeylerde ilişkili bulundu. Ölçülen test parametrelerinin yaşla korrelasyonu saptandı (p˂0.05). Düşme öyküsü olan grubun,kalça ekstansör, diz ekstansör ve ayak bileği dorsifleksör kas kuvveti, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ve Fonksiyonel Uzanma Testi sonuçları daha kötüydü (p˂0.05).
Sonuçlar: Yaşlı kadınlardaki fonksiyonelliğin, mobilitenin ve dengenin, alt ekstremite kasları kuvvetleri ile ilişkisi vardır. Kas kuvvetinin arttırılması, düşme riskini azaltıp bağımsızlığı arttıracaktır.

Cite this article as: Baskurt F, Ercan S, Baskurt Z. Relationship of lower extremity muscle strength with balance and lower extremity functions in elderly women Turk J Sports Med. 2018;53:17-26.