p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Emrah Yılmaz1, Gökmen Özen2, Hürmüz Koç3

1Hitit University, Institute of Social Sciences, Department of Physical Education and Sports, Çorum, Turkey
2Ankara University, Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports, Ankara, Turkey
3Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sports, Department of Coaching Education, Çanakkale, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kayak, spor yaralanmaları

Öz

Amaç: Araştırmanın amacı, alp disiplini kayak yaparken meydana gelen yaralanma vakalarının bireysel güvenlik tedbirleri açısından incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırmada 2012-2017 yılları arasında Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yaparken meydana gelen yaralanmalara ilişkin bilgiler arşiv taraması yapılarak elde edildi. Tıbbi müdahale gerektiren yaralanma vakalarına ait bilgi formlarında yer alan demografik bilgiler ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler analiz edildi.
Bulgular: Araştırmada beş kayak sezonu boyunca resmi kayıtlara geçen 397 (%57.5) erkek ve 293 (%42.5) kadın olmak üzere toplam 690 yaralanma vakasının meydana geldiği belirlendi. Yaralanma vakalarında yaş ortalamasının 27.1±10.6 yıl olduğu saptandı. Kullanılan kayak ekipmanları bakımından 614 (%89.0) olguda alp disiplini kayağa uygun kıyafet, bot ve bağlama kullandığı; 76 (%11.0) olguda ise uygun ekipman kullanılmadığı ortaya kondu. Kask kullanımı bakımından 126 (%18.3) vakada kask takıldığı, 564 (%81.7) vakada ise takılmadığı belirlendi. Kaymaya yeni başlayan deneyimsiz kayakçılarda 344 (%49.9) vakanın, orta seviyede (1-5 yıl) 293 (%42.5) vakanın, ileri ve üst seviyede deneyimli kayakçılarda ise 53 (%7.6) vakanın meydana geldiği saptandı.
Sonuç: Araştırma sonucunda alp disiplini kayakta meydana gelen yaralanmalarda bireysel güvenlik bakımından kayak ekipmanına uygun kıyafetler kullanıldığı, ancak kask kullanım oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Alp disiplini kayakta özellikle düşme ve çarpışma kaynaklı yaralanmaların daha fazla olması nedeniyle, bireysel güvenlik açısından kask kullanımının yaygınlaşması yaralanma vakalarının önlenmesinde faydalı olabilir. Ayrıca kayakta deneyim arttıkça olgu sayısının azaldığına işaret eden bulgular, yeni başlayan ve orta seviye kayakçılara yönelik eğitim ve güvenlik konusunda daha fazla destek verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Cite this article as: Yilmaz E, Özen G, Koc H. Evaluation of alpine skiing injuries in terms of personal precautions: Erciyes sample Turk J Sports Med. 2018;53:9-16.