p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gökmen Özen1, Emrah Yılmaz2, Hürmüz Koç3, Cengiz Akalan4

1Ankara University Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports, Ankara, Turkey
2 Hitit University Institute of Social Sciences, Department of Physical Education and Sports, Çorum, Türkiye
3Çanakkale Onsekiz Mart University School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education Teaching Education, Çanakkale, Turkey
4Ankara University Faculty of Sport Sciences, Department of Coaching Education, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kayak, spor yaralanmaları

Öz

Amaç: Araştırmanın amacı Kayseri Erciyes Kayak Merkezi‘nde kayak nedenli yaralanmaların epidemiyolojisinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma verileri 2012 ile 2016 yılları arasındaki dört kayak sezonu boyunca Erciyes Kayak Merkezi’nde resmi kayıtlara geçen kayak nedenli yaralanma olaylarının retrospektif olarak incelenmesi ile elde edildi. Araştırmayı kapsayan dört kayak sezonu boyunca resmi kayıtlara geçen 616 yaralanma vakası incelendi.
Bulgular: Araştırmada 2012-2016 yılları arasında yaralanma oranının kişi sayısına göre binde 2.6 olduğu, vakaların 372 (%60.4)’sinin erkek ve 244 (%39.6)’ünün kadın olduğu saptandı. Yaralılar 7-65 yaş aralığında olup yaş ortalaması 27.2 ± 9.8 yıldı. Yaralanmalar en fazla düşme (%82.3) ve çarpışma (%11.5) nedeniyle meydana gelmektedir. Yaralanmalar sıklıkla alt ekstremite (%52.6) ve üst ekstremitede (%20.4) olmaktadır. Sezonlar genelinde daha sık görülen yaralanma türü kontüzyon (%59.7) ve burkulmadır (sprain), (%12.5).
Sonuç: Erciyes Kayak Merkezi’nde 2012-2016 yılları arasında yaralanma oranları referans aralıklar (‰2-4) içerisindedir. Yaralanma vakaları daha çok yetişkinlerde, sıklıkla düşmeye bağlı ve kontüzyon türündedir. Vakalarda değişkenler açısından sezonlar arası büyük oransal değişiklikler görülmemektedir.

Cite this article as; Ozen G, Yilmaz E, Koc H, et al An epidemiological investigation of skiing injuries in Erciyes Ski Centre. Turk J Sports Med 2017;52:51-62.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.