p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan1, Cem Çetin2

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Gaziantep, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kronik venöz yetmezlik, "calf" (baldır) egzersizleri, kinezyoteyp

Öz

Amaç: Kronik venöz yetmezlikte venöz geri dönüş zamanını arttırmak ve “calf” (baldır) kas pompasını restore etmek için hastalara egzersiz önerilmektedir. Kinezyoteyp gibi güncel tedavi yöntemlerinin kronik venöz yetmezlikte etkili olduğunu bildiren araştırmacılar vardır. Bu çalışmada kronik venöz yetmezliğin konservatif tedavisinde “calf” egzersizine kombine kinezyoteyp uygulamasının tedaviye katkısı incelenecektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 51 hasta dahil edildi. Katılımcılar randomize olarak üç gruba ayrıldı. Tedaviye başlamadan önce görsel analog skala ağrı ölçeği, görsel analog skala genel sağlık algısı ölçeği, ayak bileği eklem hareket açıklığı ve izokinetik kas kuvveti ölçümleri uygulandı. Grup 1’deki hastalara sadece egzersiz programı, Grup 2’deki hastalara egzersiz programı ve kinezyoteyp uygulaması, Grup 3’teki hastalara egzersiz programı ve psödo kinezyoteyp uygulaması yapıldı. Dördüncü haftanın sonunda tüm hastaların başlangıçta yapılan ölçümleri tekrarlandı.
Bulgular: Hastaların demografik verileri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Kontrol ölçümlerinde her üç grupta da istatistiksel anlamlı olarak görsel analog skala ağrı ölçeği skoru azalmış, görsel analog skala genel sağlık algısı ölçeği skoru artmış bulundu (p˂0.05). Grup 2 ve 3’teki görsel analog skala ağrı ölçeği skorundaki azalma Grup 1’e göre istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p˂0.05). Tedavi uygulamaları sonrası grupların ayak bileği eklem hareket açıklığında değişiklik saptanmadı (p˃0.05). Plantar fleksiyon izokinetik kas kuvveti her üç grupta da istatistiksel anlamlı artış gösterdi (p˂0.05). Ancak Grup 2 hastalarının kas dayanıklılığı ve toplam yapılan iş değerleri diğer iki gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p˂0.05).
Sonuç: Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde “calf” egzersizleri yararlı bulunmuştur. Buna ek olarak kinezyoteyp uygulaması tedavi etkinliğini artırmaktadır.

Cite this article as: Ercan S, Cetin C The contribution of kinesiotape application combined with calf exercises to conservative treatment efficacy in chronic venous insufficiency. Turk J Sports Med 2017;52:41-50.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.