p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ayşen BACANLI TÜRK

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği, Antalya

Anahtar Sözcükler: Koşu sporcusu, spor ayakkabısı, spor hekimliği

Öz

Koşu sporu en popüler serbest zamanlı spor aktivitelerindendir. Antrenman yüzeyine ve ayak biyomekaniğine bağlı yaralanmaların önlenmesinde spor ayakkabısı seçimi çok önemlidir. Bu çalışmada orta ve uzun mesafe koşu sporcularının ayakkabı tercihleri, bilgi düzeyleri, poliklinik hizmetinde öneri beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Sporculardan altı sorudan oluşan bir formu dondurmaları istendi ve yanıtları değerlendirildi. Bu çalışmaya yaş ortalaması 18.3 yıl olan 23 sporcu dahil edildi (15 erkek, 8 kadın). Ortalama antrenman ayakkabısı sayısı 2.78 idi. Olguların %91.3’ünde spor ayakkabısı seçimi ve kullanımı konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmadığı saptandı. Sporcuların %82.6’si poliklinik hizmeti sırasında, spor ayakkabısı seçimi ve kullanımı konusunda öneri beklentisi içinde olduğunu belirtti. Bu nedenle, koşu sporcularının antrenman ayakkabısı değerlendirmesi spor hekimliği polikliniklerinde muayene ve tedavinin bir parçası olmalıdır.