p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan1, Cem Çetin2

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Gaziantep, Turkey
2Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kalkaneal spur, ekstrakorporeal şok dalga terapisi, Roles Maudsley skoru, VAS skoru.

Öz

Amaç: Ekstrakorporeal şok dalga terapisi (ESWT) epin kalkanei tedavisinde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada; kalkaneal spurlularda ESWT tedavisinin sonuçlarına etki eden etmenlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimize topuk ağrısı şikayeti ile başvuran 92 hastadan, ESWT tedavisi uygulanmış 54 semptomatik kalkaneal spurlu hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların başlangıç ve tedavi sonrası VAS (Vizüel analog skala) skorları, Roles ve Maudsley skoru, yaşı, boyu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi (VKİ), cinsiyeti, direkt grafilerde kalkaneal spur boyu (mm) incelendi. Cinsiyetin, VKİ’nin, yaş ve kalkaneal spur boyunun ESWT tedavisi etkinliğine etkisi araştırıldı.
Bulgular: Ekstrakorporeal şok dalga terapisi tedavisi sonunda VAS skoru ile Roles ve Maudsley Ağrı Skoru istatistiksel olarak anlamlı azalırken (p<0,001) tedavi etkinliği açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p>0,05). Semptomatik kalkaneal spurlu hastalarda spur boyunun, tedavi öncesi ve tedavi başlangıcından bir hafta sonraki VAS skoru ile orta düzeyde pozitif yönlü ilişkili olduğu saptandı. Diğer faktörler ile klinik takip verileri arasında ilişki bulunamadı (p>0,05). Spur boyu ortanca değerlerinin kadınlarda ve 40 yaş üstündeki bireylerde daha yüksek olduğu saptanırken (p<0,05), cinsiyetle ve yaşla orta düzeyde pozitif yönlü ilişkili olduğu görüldü (r=0.4, p<0.01). Ayrıca boyla (r=-0.31, p<0.05) düşük düzeyde, vücut ağırlığıyla (r=-0.4, p<0.02) orta düzeyde negatif yönlü ilişki tespit edilirken vücut kitle indeksi ile herhangi doğrusal bir ilişki gözlenmedi (r=0.06, p>0.7).
Sonuç: Ekstrakorporeal şok dalga terapisi uygulaması epin kalkanei tedavisinde etkilidir. Spur boyunun birinci haftadaki klinik sonuçlarla pozitif yönlü ilişkisi vardır. Spur boyu fazla olan bireylerde tek seans EWST tedavisi uygulanması hasta memnuniyetini düşürebilecektir. Bu sebeple, bu hastalarda ESWT tedavisi, birden çok seans uygulanmak üzere planlanmalıdır.

Cite this article as; Ercan S, Cetin C Intrinsic Factors Affecting Early Results of Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) Treatment in Patients With Symptomatic Calcaneal Spur. Turk J Sports Med 2017; 52(1): 5-13