p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erkut KONTER

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir

Anahtar Sözcükler: Psikolojik beceriler, performans, profesyonel futbol, medeni durum, egzersiz

Öz

Araştırmanın amacı, profesyonel futbolcuların medeni durumlarına göre (bekâr veya evli olma) psikolojik becerilerin (imgeleme-İM, baskı altında doruk performans ortaya koyma-BD, bağlılık gösterme-BG, stresle başa çıkma-SB ve karşılaşma kaygısını yönetme-KK) araştırılması idi. Araştırmanın evreni Türkiye Futbol Federasyonunun 7. Bölgesi olan Güney-Anadolu illeri idi. Bu bölgedeki 18 profesyonel futbol takımından 17’sine ve 451 profesyonel futbolcudan toplam 311’ine ulaşıldı. Veri toplama aracı olarak, “Futbolda Psikolojik Beceriler Ölçeği-16 (FPBÖ-16) ve anket kullanıldı. FPBÖ-16’nın güvenilirlik katsayıları, İM’de 0.66, BD’de 0.73, BG’de 0.62, SB’de 0.68 ve KK’de ise 0.63’dür. Tek yönlü varyans analizi, profesyonel futbolcuların medeni durumlarına göre İM, BD, SB ve KK becerilerinde anlamlı bir farklılık ortaya koymazken (p>0.05), sadece medeni duruma göre BG becerileri arasında anlamlı farklılık bulundu (t(309)= -3.00 ve p<0.003). İstatistiksel analiz bekâr olan profesyonel futbolcuların, evli olanlara göre daha iyi BG becerisi gösterdiklerini ortaya koydu (t=3.00).