p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Romana CAPUT-JOGUNICA1, Anamarija JAZBEC2,Ines JELOVČIĆ3, Sanja ĆURKOVIĆ1

1Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Croatia
2Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia
3Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi, spor, ilgi ve tutumlar, gelecek hedefleri

Öz

Çok sayıda çalışma gençlerde yetersiz fiziksel aktiviteyi ve artan “patates toplumu” olgusunu ortaya koymaktadır. Geçmişte yapılmış çalışmalar Hırvat öğrencilerinin %80’inin haftada iki derslik düzenli beden eğitimi dışında boş zamanlarında bir spor veya benzeri aktivite göstermediklerini ortaya koymuştur. Bu durumun en önde gelen nedenleri yüksek öğrenim kurumlarında yetersiz boş zaman ve ağır eğitim yükleri olarak gösterilmektedir. Bu çalışmanın temel hedefleri şunlardı: 1. Üniversitede beden eğitimi derslerine olan tavrı ortaya koymak. 2. Öğrencilerin ileri yıllarda seçmeli spor dersi almaya karşı tavırlarını belirlemek. 3. Bu derslerin sağlık, kendini iyi hissetme, iletişim, kendine güven ve eğitim başarısına etkileri hakkında öğrencilerin düşüncelerini belirlemek. Çalışma 2004/05 akademik yılı başında Zagreb Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi olan 176’sı kadın, 57’si erkek toplam 233 kişilik bir örneklemde gerçekleştirildi. Öğrencilerin beden eğitimi derslerine ilişkin görüş, ilgi ve tercihlerini belirlemek amaçlı bir sorgu anketi uygulandı. Şu sonuçlara ulaşıldı: 1) Üniversitede düzenli beden eğitimi ve spor derslerinin gerek ve önemi vurgulandı. 2) İleri yıllarda seçmeli bir spor dersinin alınıp değerlendirmeye girmesi fikri destek gördü. 3) Öğrenciler beden eğitimi derslerinin sağlık, fiziksel tatmin, mental gevşemeye olumlu etkilerinin yanı sıra kendine güven, iletişim kurma ve eğitim başarısını ileriye götürücü etkilerinin bilincinde idi.