p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

F. TURGAY1, H. İŞLEKEL2, A.R. ŞİŞMAN2, S.O. KARAMIZRAK3, A. ÇEÇEN-AKSU4

Anahtar Sözcükler: Sağlıklı yaşam egzersizi, jogging, futbol, homosistein, HDL-K, HDL 2-K, HDL 3-K

Öz

Aerobik egzersizin koroner kalp hastalığı (KKH) klasik risk faktörleri üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir. Ancak; düzenli uygulanan aerobik nitelikteki jogging ve temelde anaerobik özellikte olan futbol egzersizinin KKH risk faktörü olarak kabul edilen kan homosistein (Hcy) düzeyleri üzerindeki etkileri belirsizdir. Bu çalışmada orta yaş grubundaki erkeklerde uzun süreli jogging ve futbol egzersizlerinin kan Hcy, HDL-kolesterol (HDL-K) ve alt gruplarına etkileri araştırıldı. Çalışmaya 40-55 yaş arası toplam 60 sağlıklı erkek katıldı. Katılımcılar, sağlıklı yaşam amacıyla uzun süredir düzenli jogging (JG, n=20) ve futbol (FG, n=20) egzersizleri yapan iki grup ile egzersiz yapmayan bir kontrol grubuna (KG, n=20) ayrıldı. Deneklerin fiziksel ve fizyolojik ölçümleri (dinlenik kalp atım hızı, kan basıncı ve endirekt maxVO2) yapıldı. Açlık kanında plazma total Hcy düzeyleri flüoresan polarizasyon immünoassay yöntemiyle; serum trigliserid (TG), total kolesterol (TK), HDL-K ve alt grupları (HDL2–K ve HDL3-K) standart enzimatik-kolorimetrik yöntemle saptandı. Plazma Hcy düzeyleri için gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Ancak futbol grubunun Hcy düzeyi diğer gruplara göre; JG’nin serum HDL-K, HDL2–K ve HDL3-K değerleri ise FG ve KG’ye göre anlamlı olarak yüksekti. Sağlıklı yaşam amaçlı yapılan düzenli jogging egzersizinin kan Hcy, HDL-K ve alt grupları üzerindeki antiaterojenik etkisinin, futbola göre daha olumlu bulunması, aerobik niteliğinden kaynaklanabilir.