p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

P. BAYAR

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, benlik kavramının devamlılığı, egzersiz, yüzme, çocuk

Öz

Bu araştırma, 12 hafta süreli yüzme egzersizinin çocukların benlik saygısı ve benlik kavramının devamlılığı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya Ankara Yenimahalle Spor Kulübünde yüzmeye yeni başlayan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 41 kız (12.0 ± 1.1 yaş) ve 29 erkek (12.1 ± 0.7 yaş) olmak üzere toplam 70 çocuk katıldı. Araştırmada çocukların benlik saygısını ölçmek için Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin benlik saygısı ve benlik kavramının devamlılığı alt boyutları kullanıldı. Ölçümler 1. ve 12. haftalarda yapıldı. Araştırma verilerinin hesaplanmasında betimsel istatistikler, korrelasyon analizleri ve tek yönlü ANOVA kullanıldı. Araştırma sonucunda, ilk ve 12. haftada yapılan ölçümlerde benlik saygısı puanları arasında ilişki olduğu (r=0.66; p<0.01), ilk ve son ölçüm benlik kavramının devamlılığı puanları arasında ise ilişki olmadığı (r=0.11; p>0.05) bulundu. Benlik saygısında 12 hafta ara ile yapılan ölçümler arasında {F(1, 69) = 4.49; p<0.01} ve benlik kavramının devamlılığı ölçümleri arasında {F(1, 69) = 3.19; p<0.05} istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıktı. Cinsiyetler açısından ise gruplar arasında fark olmadığı gözlendi (p>0.05). Elde edilen bu bulgular 12 haftalık egzersizin çocukların benlik saygısı ve benlik kavramlarının devamlılığında bir iyileşme sağladığı yönünde değerlendirilebilir.