p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Celal Bulğay1, Canan Sercan Doğan2, Ebru Çetin1, Tolga Polat2, Başak Funda Eken3, Orkun Akkoç4, Işık Bayraktar5,
Korkut Ulucan3

1Faculty of Sport Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey
2Laboratory of Medical Genetics and Molecular Diagnosis, Üsküdar University, İstanbul, Turkey
3Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Dentistry, Marmara University, İstanbul, Turkey
4Department of Movement and Training, Cerrahpaşa Faculty of Sport Sciences, İstanbul University, İstanbul, Turkey
5Faculty of Sport Sciences, Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Yaralanma riski, koşucular, COL1A1, polimorfizm, spor genetiği

Öz

Amaç: Sporcularda yaralanmaların genetik mimarisini anlamak, pek çok yaralanmanın önlenmesine veya rehabilitasyon sürecine önemli katkılar sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, uzun mesafe ve kısa mesafe koşucularının darbeye bağlı olmayan yaralanmalarda etkili olan kollajen tip 1 alfa 1 geninin (COL1A1) rs1800012 genotip ve allel dağılımını analiz etmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 19 uzun mesafe koşucusu, 25 kısa mesafe koşucusu ve 50 sedanter birey olmak üzere toplam 94 katılımcı dâhil edildi. Genomik DNA, kullanıcı protokolüne göre Invitrogen DNA izolasyon kiti (Invitrogen, ABD) kullanılarak oral epitel hücrelerden izole edildi. Genotipleme işlemi gerçek zamanlı PZR metodu ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmalarda uzun mesafe-kısa mesafe (p=0.870), kısa mesafe-sedanter (p=0.510) ve uzun mesafe-sedanter (p=0.201) gruplarında genotip bakımından istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık saptanmadı. Gruplar arası allelik dağılım açısından yapılan değerlendirmede de (p değerleri aynı sırayla 0.680, 0.337 ve 0.201) benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p<0.05).

Sonuç: Tüm gruplarda rs1800012 polimorfizmi için GG genotip ve G allelinin diğer genotiplere göre daha yüksek değerlere sahip olduğu saptandı, ancak bu yükseklik istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı bir fark ortaya çıkarmadı. Literatür bilgileri de dikkate alındığında bu bağlamda hem sporcularda hem de sedanter bireylerde darbeye bağlı olmayan yaralanma yatkınlığının daha az riskli olduğu düşünülmektedir.

Alıntı: Bulgay C, Dogan CS, Cetin E, Polat T, Eken BF, Akkoc O, et al. Collagen type 1 gene (COL1A1) rs1800012 polymorphism in long and short distance runners. Turk J Sports Med. 2021;56(1).28-32.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0469

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.