p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Halil İbrahim Kaya1, Cem Çetin2, Duygu Doğuç Kumbul3, Mustafa Onur Serbest4, Ali Erdoğan5

1Sports Medicine Section, Samsun Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Samsun, Turkey
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
4Sports Medicine Section, Aydın State Hospital, Aydın, Turkey
5Sports Medicine Unit, Gloria Sports Arena, Antalya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Laktat analizi, geçerlilik, güvenilirlik

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı laboratuvar analizörü olan Biosen C Line (BCL) ile bir el analizörü olan Lactate Scout’un (LS) geniş bir kan laktat derişim aralığında güvenirliğini değerlendirmektir. Ayrıca LS analizörünü, BCL analizörü (referans yöntem) ile karşılaştırarak geçerliliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Kan örnekleri laboratuvar şartlarında, koşu bandı ile şiddeti giderek artan egzersiz testi sırasında alındı. LS ve BCL analizörlerinin güvenirliği için kan laktat derişimi 0.8-11.1 mM aralığında değişen 99 örnekte test-tekrar test ölçümleri yapıldı.

Bulgular: LS analizörü için sınıf içi korelasyon kat sayısı (SKK) 0.994, tipik hata (TH) 0.200 mM, varyasyon katsayısı (VK) %2.95’di. BCL analizörü için SKK 1.000, TH 0.044 mM, VK %0.50’ydi. Her iki analizörün de Güvenilirlik çalışması sonuçları mükemmel uyum gösterdi. LS analizörünün geçerliliği için 0.8-11.1 mM aralığında değişen 99 örnek aynı anda hem LS hem de BCL analizörü ile ölçüldü. LS analizörü yüksek geçerlilik katsayısına (0.976) sahipti. Geçerlilik analizleri <2.5 mM, 2.5-5.0 mM ve >5.0 mM kan laktat derişim aralıkları için ayrı ayrı değerlendirildi. SKK sırasıyla 0.862, 0.903 ve 0.783'dü. LS ve referans yöntem ölçümleri Bland &Altman yöntemi ile karşılaştırıldığında laktat konsantrasyon değerlerinin farklarına ait ortalama -0.10 mM, uyum sınırları -1.34 ve 1.15 mM olarak bulundu.

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları LS analizörünün yüksek geçerliliğe sahip olduğunu göstermekle birlikte, >5.0 mM konsantrasyon değerlerinde, referans yöntemle ölçülen değerlerden sistematik olarak önemli derecede düşük bulundu.

Alıntı: Kaya HI, Cetin C, Doguc Kumbul D, Serbest MO, Erdogan A. Validity and reliability study of two different portable electro–enzymatic lactate analysers. Turk J Sports Med. 2020;55(2):138-47.

Finansal Destek

*Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 3197-TU1-12 proje no ile desteklenmiştir.