p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan Örsçelik1, Serkan Akpancar2, Mehmet Murat Seven3, Yusuf Erdem4, Kenan Koca5

1Sports Medicine Department, Gülhane Medical Faculty, Health Sciences University, Ankara, Turkey
2Orthopedics Surgery Section, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey
3Sports Medicine Section, Special Command Forces, Ankara, Turkey
4Orthopedics Surgery Section, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Orthopedics Surgery Department, Gülhane Medical Faculty, Health Sciences University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Trombositten zengin plazma, patellofemoral ağrı sendromu, proloterapi

Öz

Amaç: Kondromalazi patella (CMP), sık görülen bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Trombositten zengin plazmanın (PRP), spor yaralanmalarında önemli ölçüde faydalı olduğu bilinmektedir. Proloterapi (PrT) ise, kronik kas-iskelet sistemi hastalıkları için kullanılan rejeneratif bir enjeksiyon tekniğidir. Bu çalışmanın amacı, CMP tedavisinde PRP ve PrT tedavilerinin etkinliğini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Üç ay süren konservatif tedaviye dirençli yetmiş beş CMP hastası çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak PRP veya PrT grupları olarak iki gruba ayrıldı. Hasta sorgulama anketi, VAS, Tegner ve Lysholm diz skorları (TLS) uygulandı. Bunlar tedavinin başlangıcından üç, altı hafta sonra ve tedaviden 12 ay sonra tekrarlandı. Tüm hastalara 12 haftalık standart egzersiz programı verildi.

Bulgular: Her iki grubun da ağrı ve diz fonksiyonları bir yıllık izlemden sonra belirgin olarak düzeldi (p˂0.05). Ancak PRP; egzersiz sırasındaki ağrı düzeyi, eklem hareket açıklığı, krepitasyon, toplam ilaç sayısı, VAS, TLS açısından PrT’den üstündü (Sırasıyla p = 0.004, p = 0.038, p˂0.001, p = 0.003, p = 0.001 ve p = 0.026).

Sonuç: Egzersiz ile uygulanan PRP ve PrT tedavilerinin CMP’de etkin olduğu gözlendi; bununla birlikte PRP tedavisi PrT'den daha etkin bulundu.

Alıntı: Orscelik A, Akpancar S, Seven MM, et al. The efficacy of platelet rich plasma and prolotherapy in chondromalacia patella treatment. Turk J Sports Med. 2020;55(1):28-37.