p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Bihter Akınoğlu1, Tuğba Kocahan2, Ahmet Buğra Selvi1

1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Directorate of Health Affairs, General Directorate of Sports, Ministry of Youth and Sports, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Tekerlekli sandalye, kas kuvveti, basketbol, tenis

Öz

Amaç: Tekerlekli sandalye (TS) basketbol ve TS masa tenisi sporcularında omuz internal rotasyon (IR) ve eksternal rotasyon (ER) kaslarının izokinetik kas kuvvetinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana hipotezi, müsabaka ve antrenmanlar sırasında TS’yi daha aktif olarak kullanan TS basketbol sporcularının üst ekstremitelerinin daha kuvvetli olacağıdır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma; yaş ortancaları 24 yıl olan 12 TS basketbol ve dokuz TS masa tenisi sporcusunun omuz IR ve ER kaslarının izokinetik kas kuvvet ölçümü ile gerçekleştirildi. İzokinetik kas kuvvet ölçümü IsoMed 2000® cihazı ile skapular nötral pozisyonda konsantrik-konsantrik olarak gerçekleştirildi. Verilerin analizi SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler olarak ortanca değer ile minimum maksimum değerler verildi; gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için Mann Whitney-U testi uygulandı.
Bulgular: TS basketbol ve TS masa tenisi sporcularının omuz IR ve ER kaslarının 60º/s ve 180º/s açısal hızlardaki izokinetik kas kuvvetlerinin birbirine benzer olduğu saptandı. Elde edilen zirve kuvvet, zirve kuvvet / vücut ağılığı, zirve kuvvetteki açı değerleri ile kas kuvvet oranları ve dominant-dominant olmayan taraf kuvvet oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlendi (p>0.05).
Sonuç: TS basketbol sporcularının TS’yi müsabaka ve antrenmanlar sırasında daha aktif kullanıyor olmalarına karşın, omuz IR ve ER kas kuvvetlerinin TS masa tenisi sporcularına göre daha yüksek olmadığı belirlendi.

Cite this article as: Akinoglu B, Kocahan T, Selvi AB. Comparison of upper extremity isokinetic muscle strength of wheelchair basketball and wheelchair table tennis players. Turk J Sports Med. 2018;53(4):160-66.