p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Uğur Diliçıkık1, Haydar Ali Demirel2, Gürhan Dönmez1, Mustafa Fevzi Sargon3, Emir Birant4, Mahmut Nedim Doral5

1Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
4Department of Mechanical Engineering, Middle East Technical University Ankara, Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: PRGF, PRP, tenosit, kollajen

Öz

Amaç: PRGF uygulamasının Aşil tendinopati modelinde tendon hasarı iyileşmesindeki etkisini incelemek.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma öncesinde Aşil tendonunda tendinopatik değişikliklerin daha belirgin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla yapılan ön çalışmada; klemp ile ikinci dişli seviyesinde 1 dakika sıkıştırmayı takiben 3 dakika serbest bırakma şeklinde yapılan dört sıkıştırmanın tendinopati açısından en optimal hasarı yarattığı histopatolojik olarak gösterildi. 34 adet dişi Sprague Downey tipi sıçan, beş ayrı gruba ayrılarak tek taraflı (sol) aşil tendonlarına klemp ile tendon hasarı oluşturuldu. İlk gruba herhangi bir şey uygulamaksızın (Kontrol:CN) doku örnekleri alınırken, 2. gruptaki sıçanlardan klemp ile sıkıştırıldıktan hemen sonra (K-0), 3. gruptakilerden ise klemp ile sıkıştırıldıktan 1 hafta sonra (K-7) doku örnekleri alındı. 4. gruptaki hayvanlara (PRGF) tendinopati modeli uygulandıktan hemen sonra kontrol grubu deneklerden alınan kandan hazırlanmış PRGF enjeksiyonu yapıldı ve 1 hafta sonra doku örnekleri elde edilirken, son gruptaki hayvanlara (SF) klemp ile sıkıştırıldıktan hemen sonra serum fizyolojik enjeksiyonunu takiben 1. haftada feda edilerek doku örnekleri alındı.
Bulgular: Örneklerin transmisyon elektron mikroskop ile yapılan incelemesinde; K-0 grubunda kollajen lifler arasında yer yer ödemli sahalar ve fibrositlerin sitoplazmalarında vakuoller izlenirken, K-7 ve SF grupları ile karşılaştırıldığında; PRGF uygulanan grupta fibroblastlarda ve kollajen lif sentezinde belirgin artış olduğu gözlendi. Bununla birlikte K-7 ve SF gruplarında da fibroblast ve yeni kollajen sentezi artmış olarak izleniyordu. PRGF grubu fibroblastlarında organel düzeyinde yoğun bir artış gözlendi.
Sonuç: Bu veriler PRGF’in iyileşmeye erken dönemde katkısının hücrelerdeki aktivasyonu arttırarak gerçekleştirdiği, kısıtlı iyileşme ve döngüye sahip tendonlarda daha iyi bir iyileşme yanıtı sağlayabileceği şeklinde yorumlandı.

Cite this article as: Dilicikik U, Demirel HA, Donmez G, et al. The effect of PRGF on healing of clamp-induced tendinopathy in animals Turk J Sports Med. 2018;53:51-58