p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gülbin RUDARLI NALÇAKAN1, Emine KUTLAY1, Erdinç DEMİRAY1, Zehra ÖZCAN2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Sözcükler: Tenis, BMD, DEXA, ön kol kuvveti, egzersiz

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, tek tarafını baskın olarak kullanan yarışmacı genç (ortalama 23.3 yaş) erkek tenisçilerin ön kol kemik mineral yoğunlukları (BMD) ile ön kol kas kuvvetleri arasındaki ilişkiyi saptamaktı. Diğer amaç ise, bilateral kuvvet ve BMD farklarını incelemek ve sonuçları bir kontrol grubu ile kıyaslamaktı. Sporcu (n=16) ve kontrol grubunun (n=13) her iki kol için BMD değerlerinin saptanmasında X-ışını absorpsiyometre (DEXA) yöntemi, kuvvetin belirlenmesinde ise el dinamometresi kullanıldı. Puberte öncesi dönemde tenise başlayan sporcu grubun ortalama haftalık antrenman süreleri 15.1 saatti. DEXA ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde; sporcularda tüm değerler kullanılan kol lehine istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) şekilde yüksek bulundu. Kontrol grubunda ise anlamlı bir farklılık saptanmadı. Gruplar arasındaki fark sadece ön kol proksimali için sporcu grupta istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) düzeyde yüksekti. Değişkenler arası korrelasyon analizi sonucunda, sporcuların ön kol BMD verileri ile kuvvet değerleri veya sportif kariyer süreleri arasında istatistiksel anlamlılık bulunamadı. Çalışmamızda tenisçilerde artmış kas gücü ile kemik değişiklikleri saptanmasına rağmen, aralarındaki bağıntının gösterilemedi.

Acknowledgments

Yazarlar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı kemik dansitometrisi laboratuarı teknisyenlerine titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür ederler.