p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ziya Yıldız1, Ferdi Başkurt2, Zeliha Başkurt2, Murat Çimen3

1Uluborlu Vocational School, Isparta University of Applied Sciences, Isparta, Türkiye
2Faculty of Health Sciences, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye
3Faculty of Sport and Physical Education, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Ağrı değerlendirmesi, ağrı ölçümü, empati, sosyal davranış

Öz

Amaç: Spor veya günlük yaşam yaralanmalarında yaşanan ağrının şiddeti farklı sosyal ortamlarda farklı algılanabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı sosyal ortamlardaki üniversite öğrencileri arasında spor ve günlük yaşamda meydana gelebilecek kas-iskelet sistemi yaralanmalarındaki algılanan ağrı şiddetini karşılaştırmaktır.

Yöntem: 521 üniversite öğrencisinin (309 Beden Eğitimi ve Spor Bölüm , 212 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencisi) ağrı inançları, Ağrı İnançları Anketiyle ve ağrı korkusu, Ağrı Korkusu- III Ölçeğiyle değerlendirildi. Ağrı şiddet algıysa spor ve günlük yaşamda karşılaşılan yaralanma vignet senaryolarıyla ölçüldü. Öğrenciler bölüm, cinsiyet ve profesyonel spor dalına göre gruplara ayrıldı.

Bulgular: Gruplar arası ağrı psikolojik inançlarında anlamlı bir fark görüldü. (p<0.01). Kadınların psikolojik ağrı inançları, erkeklere göre daha düşüktü (p<0.01). Spor yaralanma senaryoları içeren vignetlerde tahmin edilen ağrı şiddeti, kadınlarda erkeklere göre daha yüksek bulundu (p=0.01). Spor ve günlük yaşam kısa öykü (vignette) senaryolarıyla ağrı korkusu arasında güçlü pozitif korrelasyon saptandı (p=0.001). Profesyonel spor yapan bireylerde günlük yaşam aktivite senaryolarındaki ağrı şiddeti daha yüksek değerler verdi (p=0.01).

Sonuç: Cinsiyetler arasında kas-iskelet sistemi yaralanma ağrı yoğunluğunu belirlemek için kısa öykü yöntemi kullanılabilir. Kadınlar ağrı yoğunluğunu algılama ve belirlemede daha hassastır. Profesyonel sporcular günlük yaşam kısa öykülerine yüksek puan vermelerine karşın sportif kısa öykülerine yüksek puan vermediler. Bu durum, sporun sosyal çevresinin spor yaralanmalarından kaynaklanan ağrıyı normalleştirdiğini gösterebilir.