p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Merve Demir Benli1, Cenk Benli2, Bedrettin Akova3, Metin Ergün4

1Sports Medicine Section, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2Public Health Section, Karşıyaka District Directorate of Health, İzmir, Türkiye
3Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Uludağ University, Bursa, Türkiye
4Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Farkındalık, spor hekimliği, hastane sağlık personeli

Öz

Amaç: Spor hekimliği mültidisipliner bir uzmanlık alanıdır. Literatürde spor hekimliği uzmanlığı ile ilgili farkındalığı inceleyen çalışma bulunamamıştır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının spor hekimliği uzmanlığı konusundaki farkındalık düzeylerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı şekilde tasarlandı. Çevrimiçi anket sistemi (Google Forms) kullanılarak internet üzerinden veriler toplandı. Birinci bölümde katılımcıların çalışma bilgileri, ikinci bölümde spor hekimliğine başvurma durumu ve üçüncü bölümde spor hekimliği farkındalıkları hakkında veriler toplandı.

Bulgular: Toplam 869 katılımcı (%67.5 kadın. %32.5 erkek) anketi tamamladı. Toplam yanıt verenlerin %40.9'u (n=356) hekim, %15.5'i (n=135) idari/teknik personel ve %43.5'i (n=378) diğer sağlık personeli idi. Spor hekimliği polikliniğine herhangi bir nedenle başvuranların sayısı 294 (%33.8) idi. Spor hekimliği polikliniğine en sık başvuru nedeni kas-iskelet sistemi yaralanmasıydı (n=146. %49.6). Katılımcıların spor hekimliği uzmanlığı farkındalığı %49.3 (n=428) yüksek, %44.3 (n=385) orta ve %6.4 (n=56) düşüktü. Katılımcıların yaşı, cinsiyeti, çalıştığı kurumu ve meslekleriyle spor hekimliği uzmanlığı konusundaki farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki yoktu (sırasıyla. p=0.115. p=0.163. p=0.139. p=0.386).

Sonuç: Çalışma, sağlık çalışanlarının spor hekimliği uzmanlığının farkında olduklarını gösterdi.