p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydan Orscelik1, Gökhan Büyüklüoğlu1, Sabriye Ercan2

1Sports Medicine Department, Gülhane Medical Faculty, Health Sciences University, Ankara, Türkiye
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Egzersiz, ortoreksiya nervoza, aleksitimi

Öz

Amaç: ‘Bağımlılık psikolojisi’ bağlamında egzersiz bağımlığının ortoreksia gibi sağlıklı beslenme takıntısı ve aleksitimi gibi duygu körlüğü ile bağlantı gösterebileceği hipotezinden yola çıkarak egzersiz bağımlılığı düzeyinin aleksitimi ve ortoreksia ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma haftada 150 dakika üzerinde düzenli egzersiz alışkanlığı olan bireylere yönelik kesitsel anket araştırmasıdır. Katılımcıların (n=95) tanımlayıcı özellikleri kaydedilerek ‘Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği, Teruel Ortoreksiya Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği’ uygulandı. Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği’ne göre sporcular egzersiz bağımlılığı açısından ‘riskli (<51)’ ve ‘bağımlı (≥52), Toronto Aleksitimi Ölçeği’ne göre de 51 puan sınır değer kabul edilerek ‘non-aleksitimik’ ve ‘aleksitimik’ olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Sporcuların %22,1’inin (n=21) riskli, %77,9’unun (n=74) bağımlı ve %31,6’sının (n=30) aleksitimik olduğu saptanmıştır. Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği'nin tüm alt boyut puanlarında 'riskli' ve 'bağımlı' gruplar arasında anlamlı fark vardır (p=0,001). Egzersiz bağımlılığı, egzersiz süresi, ortoreksiya nervoza ve aleksitimi arasında zayıftan yüksek düzey aralığına kadar değişen pozitif bir ilişki vardır (p˂0,05).

Sonuç: Daha yüksek egzersiz bağımlılığı, aleksitimi ve ortoreksiya nervoza için bir risk faktörü olabilir.

Cite this article as: Orscelik A, Buyukluoglu G, Ercan S. The relationship of exercise addiction with alexithymia and orthorexia. Turk J Sports Med. 2023; 58(3):139-45; https://doi.org/10.47447/tjsm.0762