p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Eddy Roosens1,2, Coline Beaufils2, Yves Busegnies2, Damien Van Tiggelen1,3

1Centre for Physical Medicine and Rehabilitation, Military Hospital Queen Astrid, Brussels, Belgium
2Physical Therapy, Département Santé, Haute Ecole Libre de Bruxelles-ilya Prigogine, Brussels, Belgium
3Rehabilitation and Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, Ghent, Belgium

Anahtar Sözcükler: İliotibial bant sendromu, iliotibial bant sürtünme sendromu, içsel risk faktörleri, koşucu dizi

Öz

Amaçː İliotibial band sendromu (ITBS), ikinci en yaygın koşu yaralanmasıdır ve lateral diz ağrısının önde gelen nedenidir. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma olmasına karşın, neden olabilecek içsel risk faktörleri hala kesin olarak tanımlanamamış ve bugüne kadar bir fikir birliği oluşmamıştır. Bu sistematik incelemenin amacı, gelecekteki araştırmalar ve klinik kılavuzlar için bir algoritma sağlamak için iliotibial bant sendromu ile ilişkili intrinsik risk faktörlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Konuyla ilgili son sistematik incelemenin yapıldığı tarih olan 2015'ten bu yana hastalarda farklı parametreleri araştıran çalışmaları belirlemek için PubMed ve ScienceDirect veri tabanlarında PRISMA kılavuzlarına göre sistematik bir literatür taraması yapılmıştır.

Bulgularː Bu incelemenin dahil edilme kriterlerini karşılayan on çalışma bulunmuştur: Kohort (n=1), kesitsel çalışma (n=8), vaka kontrol çalışması (n=1). Sonuçlar, iliotibial bant sendromlu deneklerin kalça ve diz ekleminde atipik frontal düzlem kinematiği, daha belirgin bir lateral femoral epikondil, iliotibial bantta kalınlaşma, femoropatellar anormallikler ve gluteus medius kasının yorgunluğa karşı daha az direnç gösterdiğini göstermektedir.

Sonuçː Bu gözden geçirme ile ITBS tedavisi konusunda öneriler sunulmaktadır. ITBS'li deneklere özgü bazı morfolojik, nöromüsküler özellikler ile kas kuvveti ve biyomekanik faktörler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmanın sınırlamaları vardır; dahil edilen  çalışma sayısı azdır, üst düzey çalışmaların eksikliği ve metodolojik farklılıklar söz konusudur. İntrinsik risk faktörleri ile sendromun başlangıcı arasındaki ilişki hakkında daha güçlü sonuçlara varmak için randomize kontrollü çalışmalar ve prospektif çalışmalar dahil olmak üzere daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Roosens E, Beaufils C, Busegnies Y, Van Tiggelen D. Intrinsic risk factors associated with iliotibial band syndrome: A systematic review. Turk J Sports Med. 2023 58(2):94-101; https://doi.org/10.47447/tjsm.0731