p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Görkem Kıyak, Sabriye Ercan

Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Çekirdek bölgesi, kas yorgunluğu, fiziksel dayanıklılık, biyomekanik fenomen

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çekirdek bölgesinde oluşturulan nöromüsküler yorgunluğun sıçramadan sonra yere iniş biyomekaniğine etkisinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 18-25 yıl arasında olan, sıçrama testi yapmasına engel kas-iskelet sistemi yaralanması bulunmayan sağlıklı bireyler çalışmaya dâhil edildi. Çalışmada, çapraz randomizasyon uygulandı. Çalışmaya katılan bireylerin tanımlayıcı özellikleri (alt ekstremite uzunluğu, Q açısı, eklem hareket açıklığı vs.) kaydedildikten sonra çekirdek bölgesinin kas dayanıklılığı; mekik testi, statik sırt dayanıklılık testi ve horizontal yan köprü kurma testi ile değerlendirildi. Sübjektif yorgunluk protokolü yüzüstü köprü kurma testi ile oluşturuldu. Uygulanan süredeki yüzüstü köprü kurma testinin oluşturduğu yorgunluğun, sıçramadan sonra yere iniş biyomekaniğini etkileme düzeyi ‘Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’ ile incelendi.

Bulgular: Araştırmaya, yaşları 21.7±0.2 (21-25) yıl, boyları 168.7±1.6 (156-190) cm, vücut ağırlığı 59.3±1.6 (46-80) kg, vücut kütle indeksi 20.8±0,5 (17.5-28.8) kg/m2 olan 21 kadın (%77.8) ve altı erkek (%22.2) dahil edildi. Uygulanan süredeki egzersizin oluşturduğu yorgunluğun, katılımcıların sıçramadan sonra yere iniş hata puanında fark oluşturmadığı (p=0.545) belirlendi. Çekirdek bölgesi dayanıklılığının belirlendiği mekik testi ve sağ tarafa ait horizontal yan köprü kurma testi sonuçlarının yorgunluk protokolü sonrası elde edilen sıçramadan sonra yere iniş hata puanları ile negatif yönlü doğrusal ilişki gösterdiği belirlendi.

Sonuç: Sağlıklı bireylerin çekirdek bölgesi dayanıklılıklarının arttırılması, alt ekstremite biyomekaniklerinin yorgunluğa verdikleri yanıt ile ilişkilidir. Bu nedenle; çekirdek bölgesine yönelik dayanıklılık egzersizlerinin antrenman programlarının bir parçası haline getirilmesi önerilmektedir.

Cite this article as: Kiyak G, Ercan S. The effect of neuromuscular fatigue created in the core region on the biomechanics of landing. Turk J Sports Med. 2023 58(2):82-7; https://doi.org/10.47447/tjsm.0705