p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Engin Dinç1, Serdar Arslan2, Muhammed Zeki Gültekin3

1Public Health Services Department, State Directorate of Health, Konya, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Nezahat Keleşoğlu Health Science, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye
3Orthopaedics and Traumatology Clinic, Konya City Hospital, , Konya, Türkiye

Anahtar Sözcükler: Egzersiz, futbol, hareket, spor

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı, fonksiyonel hareket tarama (FMS) skorları yüksek olan ve profesyonelliğe ulaşan genç elit futbolcuların oranının, FMS skoru düşük olan ve profesyonel olamayan genç elit futbolcuların oranından farklı olup olmadığını incelemekti.

Gereç ve Yöntemler: Elli yedi oyuncu çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sağlık dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Demografik bilgiler ve FMS puanları veri formuna kaydedildi. Katılımcıların Mart 2022 itibariyle futbol kariyer düzeyleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde incelendi. Katılımcılar profesyonel futbol lisansı olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılarak FMS puanları karşılaştırıldı.

Bulgular: FMS kesme puanının üzerinde puan alan ve profesyonel düzeye ulaşan katılımcıların oranı, FMS kesme puanının üzerinde puan alan profesyonel olmayan katılımcıların oranından daha yüksekti (p˂0.05).

Sonuçlar: Elit genç futbolcularda hareket kalitesi profesyonel futbolcu olmak için belirleyici olabilir. Bu nedenle elit genç futbolcuların kariyer hedeflerini gerçekleştirmede erken yaşlardan başlayarak hareket kalitesini düzenli olarak ölçmek ve geliştirmeye çalışmak önemli olabilir.