p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Cem Sinan ASLAN1, Ziynet ÇINAR2

1Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sivas

Anahtar Sözcükler: Sporcu, sedanter, bacak kuvveti, dikey sıçrama, esneklik, anaerobik güç

Öz

Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktivitelere katılan veya sedanter olan kadın ve erkek bireylerin seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma kapsamında, 18-30 yaş arası, spor yapan ve yapmayan toplam 500 kişide ölçüm yapıldı. Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı, esneklik, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve anaerobik güç özellikleri belirlendi. Elde edilen verilerin SPSS (v13.0) programı aracılığında değerlendirilmesinde ANOVA yöntemi kullanıldı ve alfa düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. Sonuç olarak; esneklik parametresi dışındaki tüm özellikler için “sporcu erkek > sedanter erkek > sporcu kadın > sedanter kadın” sıralaması elde edildi. Esneklikte ise aktif kadın ve erkeklerin ortalamaları sedanter bireylerden anlamlı derecede daha yüksek bulundu.