p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sara Şebnem KILIÇ1, Bedrettin AKOVA2, Gökhan ÖZHAN2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

Anahtar Sözcükler: İmmün yetmezlik, izokinetik, fonksiyonel aktivite

Öz

Bu araştırmanın amacı, antikor eksikliği ile giden primer immün yetmezlikli (PİY) pediatrik hastaların kas fonksiyonları üzerine intravenöz immünoglobülin tedavisinin akut etkisini incelemektir. Çalışmaya ortalama yaşları 15.5 ± 4.6 arasında değişen yedisi erkek ve beşi kız olmak üzere toplam 12 PİY hastası dahil edildi. Hastaların kas fonksiyonlarının değerlendirilmesinde; 15 m yürüme, otur-kalk, izokinetik kas kuvveti, dinamometre ile el kavrama gücü ve sırt ekstansör kuvvet testleri kullanıldı. Ölçümler intravenöz immünoglobülin (İVIG) uygulamasından önce ve 24 saat sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirildi. Bu uygulama sonrasında otur-kalk test zamanı kısaldı, bel kuvveti değerleri anlamlı olarak arttı (p<0.01). İzokinetik test sonuçları incelendiğinde, tedavi sonrasında 1800/s’lik açısal hızda diz fleksörleri için zirve tork, toplam iş, ortalama güç ve dayanıklılık kapasitesi değerlerinin anlamlı oranda arttığı saptandı (p<0.05-p<0.01). Diz ekstansörlerinin 60 ve 1800/s’lik açısal hızlarda ortalama güç değerleri tedavi sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttı (p<0.05). Bu çalışmanın bulguları ışığında primer immün yetmezliği bulunan pediatrik hastalarda İVIG tedavisinin bazı kas fonksiyonlarını akut dönemde olumlu etkileyebileceği söylenebilir.