p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Savaş Kudaş1, Seda Biçici Uluşahin2, Hatice Nilden Arslan3, Elif Durukan4

1Faculty of Sport Sciences, Galata University, İstanbul, Türkiye
2Department of Orthopedic Physiotherapy and Rehabilitation, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye
3Department of Public Health, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Türkiye
4Department of Public Health, Faculty of Medicine, Başkent University, Ankara, Türkiye

Anahtar Sözcükler: COVID-19, voleybol, karantina

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı elit kadın ve erkek voleybolcularının COVID-19 karantina sürecinde fiziksel antrenmanlarına nasıl devam ettiklerini ve iyilik hallerini nasıl koruduklarını incelemek ve gelecek sezonla ilgili düşüncelerini, tutumlarını ve beklentilerini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: 331 elit voleybol sporcusu araştırmaya katıldı. Tek ve çoktan seçenekli soruların yer aldığı bir anket uygulandı. Gruplara ait frekans veriler Ki-kare testi ile karşılaştırıldı. Ki-kare testi sonrasında Bonferroni düzeltmesi yapılarak istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.01 olarak kabul edildi. Diğer analizlerde ise anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya 147 (%44,4) erkek ve 184 (%55,6) kadın sporcu katıldı. Kadın sporcular (%97.3), erkeklere (%83.7) göre daha yüksek oranda fiziksel aktivite yaptığını söylerken (p<0.001), erkek sporcuların %40.8’inin kondisyonlarını koruyamadıklarını düşündüğü belirlendi (p:0.043). Kadın sporcularda kondisyoner tarafından planlanan egzersiz programlarına katılım daha yüksek bulundu (p<0.001). Uyku kalitesini iyi olarak değerlendirenlerin oranı erkek sporcularda %89.8’den %44.2’ye, kadınlarda ise %94.6’dan %37.5’a düşmüştü (her iki cinsiyet için p<0.001).

Sonuç: Sporcuların büyük bir bölümü 9 haftalık karantina döneminde fiziksel olarak aktif olma motivasyonuna sahiptiler. Egzersiz ve antrenman programlarını mevcut duruma uyarlayarak antrenman engellerini aşabilecekleri görüldü. Kadın sporcuların aktif kalma ve enfeksiyon riskinden korunma konusunda daha temkinli davrandıkları dikkat çekti.

Cite this article as: Kudas S, Bicici Ulusahin S, Arslan HN, Durukan E. Effects of the COVID-19 lockdown on elite volleyball athletes. Turk J Sports Med. 2022, 57(4):204-9; https://doi.org/10.47447/tjsm.0679