p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yasemin Güzel, Muhammed Mustafa Atakan, Hüseyin Hüsrev Turnagöl, Şükran Nazan Koşar

Division of Exercise Nutrition and Metabolism, Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Vücut kompozisyonu, kas kütlesi, yağ kütlesi, fiziksel aktivite

Öz

Amaç: Aşırı kilo ve obezite prevalansı, çocuk ve ergenler arasında çarpıcı bir şekilde artmıştır. Düzenli fiziksel aktivitenin azalması, dünya çapındaki bu salgın ve ilişkili sağlık sorunlarının arkasındaki ana faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan 12-14 yaş arası çocuklarda fiziksel aktivite düzeyi ile vücut kompozisyonu arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmaya, 12-14 yaş arası 224 kız ve 234 erkek katılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi Çocuklar için Fiziksel Aktivite Anketi (PAQ-C) ile, vücut kompozisyonu ise biyoelektrik impedans analizi ile belirlenmiştir. Veri analizinde iki yönlü varyans analizi, Bonferroni post hoc testi ve Pearson korelasyon katsayısı testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Bu araştırmanın bulguları, 12 yaşındaki çocukların fiziksel aktivite puanlarının, 13 ve 14 yaşındakilere göre daha yüksek olduğunu (p<0.05) ve yaşla birlikte fiziksel aktivite düzeyinin azaldığını göstermiştir. Erkeklerin her yaş grubunda kızlardan daha yüksek fiziksel aktivite puanına sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). Normal ve fazla kilolu kızlar, obez kızlara göre daha yüksek fiziksel aktivite puanına sahiptir. Her yaş grubu için, kızlarda yağ kütlesi, erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Tüm yaş gruplarında yağ kütlesi, fiziksel aktivite puanı ile negatif korelasyon göstermektedir (12 yaş r=-0.28; p<0.001, 13 yaş r=-0.16; p=0.047, 14 yaş r=-0.21; p=0.007).

Sonuç: Fiziksel aktiviteye katılım yaş arttıkça azalmaktadır. Azalmış fiziksel aktivite düzeyinin yağ kütlesi ile ilişkili olması, fiziksel aktivitenin bu yaş grubunda sağlıklı vücut ağırlığını korumadaki rolünün önemini göstermektedir.

Cite this article as: Guzel Y, Atakan MM, Turnagol HH, Kosar SN. Association of physical activity level with body composition in 12-14 years old children: A pilot study. Turk J Sports Med. 2022, 57(2):60-6; https://doi.org/10.47447/tjsm.0616

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from EClinical Research Ethics Board of Hacettepe University (Approval number: 2021/07-26, Date: 30.03.2021).

Author Contributions

Concept: HHT, ŞNK; Design: YG, ŞNK; Supervision: HHT, ŞNK; Materials: YG, ŞNK; Data Collection and/or Processing: YG, MMA, HHT, ŞNK; Analysis and Interpretation: YG, MMA, ŞNK; Literature Review: YG, MMA; Writing Manuscript: YG, MMA, ŞNK; Critical Reviews: YG, MMA, HHT, ŞNK.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.