p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Seçkin Şenışık1, İhsan Yörük1, Ahmet Bilgi2

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey

Anahtar Sözcükler: Jinekolojik kanser, yorgunluk, yaşam kalitesi, direnç egzersizi, kas kuvveti

Öz

Amaç: Kanserli hastalarda hastalığa ve medikal tedavinin etkilerine bağlı olarak yaşam kalitesinin düştüğü ve yorgunluğun arttığı bilinmektedir. Tedaviye düzenli egzersizin eklenmesiyle bu yakınmalarda anlamlı iyileşmeler olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı jinekolojik kanserli hastalarda direnç egzersizlerinin yaşam kalitesi ve yorgunluk üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Gereç ve yöntemler: Jinekolojik kanser tedavisini tamamlamış hastalar egzersiz grubu (n=80) ve kontrol grubu (n=80) oluşturacak şekilde randomize edildi. Toplam 12 hafta süren çalışmanın başında ve sonunda yaşam kalitesi (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) ve kanser ilişkili yorgunluk (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue) primer ölçümler olarak belirlendi. Vücut kütle indeksi (VKİ), vücut yağ oranı, el kavrama kuvveti, kalça ve sırt ekstensör grup kas kuvvetleri ise sekonder ölçümler olarak belirlendi.

Bulgular: Çalışma sonunda egzersiz grubunda yaşam kalitesi (p<0.001) ve yorgunluk (p<0.001) ile vücut kompozisyonu ve kuvvet değerlerinde kontrol grubuna göre anlamlı iyileşmeler gözlendi (p<0.001). Çalışma sonundaki ve başındaki değerlerin değişim düzeyleri egzersiz grubunda kontrol grubuna göre daha belirgindi (p<0.001). Fiziksel parametrelerdeki (vücut yağ oranı, VKİ) değişim ile yaşam kalitesi ve yorgunluk düzeylerindeki değişim arasında anlamlı düzeyde bir ilişki saptandı (p<0.001).

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonunda jinekolojik kanserli hastalarda direnç egzersizleri ile kanser ilişkili yorgunlukta anlamlı azalma ve yaşam kalitesinde anlamlı iyileşmeler olabileceği ortaya kondu. Buradan yola çıkarak direnç egzersizlerinin jinekolojik kanseri olan kişilerde tedavinin bir parçası olması halinde tedavi sürecine ve hastaya katkı sağlayabileceğini söylenebilir.

Alıntı: enisik S, Yoruk I, Bilgi A. The effect of resistance exercise on quality of life and fatigue in patients with gynecological cancer. Turk J Sports Med. 2022;57(1):44-50; https://doi.org/10.47447/tjsm.0607

Ethics Committee Approval

The approval for this study was obtained from Ege University Clinical Research Ethics Committee (Decision no. 17-5.2/8, Date: 03.07.2017).

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision All authors; Materials All authors; Data Collection and/or Processing AB. Analysis and Interpretation All authors; Literature Review All authors; Writing Manuscript All authors; Critical Reviews All authors

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.