p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Erkan Akdoğan1, Süleyman Olgun2

1Coaching Education Department, Sport Sciences Faculty, Eskişehir Technical University, Eskişehir, Turkey
2Sports Academy, Gürsu Sports Club Association, Bursa, Turkey

Anahtar Sözcükler: Futbol, vücut kompozisyonu, squat sıçrama, aktif sıçrama, Yo-Yo aralıklı toparlanma testi

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı elit genç futbol oyuncularında vücut kompozisyonu, Yo-Yo aralıklı toparlanma testi ve dikey sıçrama testi arasındaki ilişkileri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18 sağlıklı genç erkek futbol oyuncusu (Yaş: 16.5±0.3 yıl, boy: 178.0±5.9 cm, vücut kütlesi: 65.9±7.9 kg,) gönüllü olarak katıldı. Futbolcuların tüm ve bölgesel vücut kompozisyon parametreleri dual-enerji x-ray absorbsiyometri (DEXA) yöntemi ile incelendi; dikey sıçrama performans testleri, skuat sıçrama (SS), ve aktif sıçrama (AS) ile, dayanıklılık performansları Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 testi (Yo-Yo IR1) ile belirlendi. Vücut kompozisyonu, Yo-Yo aralıklı toparlanma testi ve dikey sıçrama testi arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısıyla analiz edildi. Anlamlılık düzeyi ≤0.05 olarak alındı.

Bulgular: İstatistiksel analizler sonucunda, SS ve AS ile bacak yağ oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişkiler bulundu (r=-0.588, r=-0.573, p<0.05). Ancak, Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1, squat sıçrama ve aktif sıçrama testleri ile diğer tüm/bölgesel vücut kompozisyonu parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Bölgesel olarak fazla vücut yağı özellikle sıçrama performansında düşüşe neden olabileceğinden, vücut kompozisyonu değişimleri genç futbolcuların fiziksel performans düzeylerini etkileyebilir.

Alıntı: Akdogan E, Olgun S. Relationship between body composition, Yo-Yo intermittent recovery test and vertical jump test in elite young soccer players. Turk J Sports Med. 2021;56(4):186-91; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0537

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı Eskişehir Teknik Üniversites, Eskişehir'den alınmıştır. (Karar No: 16403 Tarih: 28.06.2019)

Author Contributions

Concept: EA, SO; Design: EA; Supervision: EA; Materials: EA, SO; Data Collection and/or Processing: EA, SO; Analysis and Interpretation: EA, SO; Literature Review: EA, SO; Writing Manuscript: EA, SO; Critical Reviews. EA

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.