p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Usman Thattarauthodiyil1, Bhaskar Shenoy2

1Batterjee Medical College, Department of Musculo-skeletal and Sports Injury Rehabilitation, Jeddah, Saudi Arabia
2Mangalore University, Department of Applied Zoology, Mangalore, India

Anahtar Sözcükler: Dinamik gerdirme, pliometrikler, dikey sıçrama, voleybol

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı erkek ve kadın voleybolcularda alt ekstremite kas gruplarının dinamik gerdirme ve pliometrik egzersizlerinin kombine ve karşılaştırmalı sonuçlarının dikey sıçrama performansı üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, sekiz hafta boyunca haftada iki antrenman seansı olarak gerçekleştirildi. Toplam katılımcı sayısı 18-22 yaşları arasında 90 erkek ve 90 kadın kolej voleybolcuydu. Tüm katılımcılar rekreatif sporcuydu ve günlük rutin oyunları akşamları günde bir saatti. Rastgele üçer gruba (erkek) (Grup 1, Grup 2 ve Grup 3) ve (kadın) (Grup 4, Grup 5 ve Grup 6) ayrıldılar, her grupta 30 katılımcı yer aldı. Altı grup katılımcısının tümüne antrenman seansına başlamadan önce Sargent dikey sıçrama performans testi uygulandı, her iki haftalık antrenman programından sonra test tekrarlandı.

Bulgular: Hem erkek hem de kadın gruplarında, iki haftalık pliometrikler ve dinamik germe antrenmanları ile dikey sıçrama yüksekliğinde (VJH) önemli iyileşme görüldü ve bu iyileşme sekiz hafta boyunca her iki haftalık antrenman sonrasında arttı. Ancak kontrol grupları herhangi bir gelişme göstermedi. Alt ekstremite dinamik germe ile pliometrik egzersizleri yapan erkek ve kadın çalışma gruplarında antrenmanın etkisi yalnızca pliometrik egzersizleri yapan gruplara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Kadınlarla karşılaştırıldığında, erkek katılımcılarda her iki antrenman grubunda da VJH daha iyi gelişim gösterdi (p<0.05).

Sonuç: Sekiz hafta boyunca haftada iki seans pliometrik egzersiz eğitiminin erkek ve kadın kolej voleybolcularında VJH yeteneğini geliştirebileceği sonucuna varılabilir. Bununla birlikte, alt vücut pliometrik egzersizleri alt ekstremite dinamik gerdirmeleri ile kombine edildiğinde dikey sıçrama performansı açısından daha iyi sonuç alınmaktadır.

Alıntı: Thattarauthodiyil U, Shenoy B. Combined and comparative effects of plyometrics and dynamic stretching on vertical jump in volleyball players. Turk J Sports Med. 2022;57(1):3-8; http://doi.org/10.47447/tjsm.483

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı YMCH, Mangalore, Karnataka Hindistan'dan alınmıştır. (Karar No: YMCH/EC-28/17 Tarih: 24 - 03 - 2017)

Author Contributions

Concept All authors; Design All authors; Supervision BS; Materials UT; Data Collection and/or Processing UT; Analysis and Interpretation BS,UT; Literature Review UT,BS; Writing Manuscript UT; Critical Reviews BS.

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.