p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Dilara Sak1, Taygun Dayı1, Erkan Günay2, Adile Öniz3

1Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus
2Department of Coaching Education, Necat Hepkon Faculty of Sport Sciences, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Dean, Faculty of Health Sciences, Near East University, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus

Anahtar Sözcükler: Aerobik egzersiz, sağlık, yaşam kalitesi

Öz

Amaç: Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite sağlık üzerinde önemli etkileri olan yaşam kalitesi belirleyicileri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada orta şiddetli aerobik egzersizin yaşam kalitesi ve genel sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yerel Bisiklet Federasyonu'na bağlı olan ve pandemi döneminde de aktif olarak antrenman yapmaya devam eden yarışmacı bisikletçiler (n: 50), amatör kulüplere bağlı olan rekreasyonel bisikletçiler (n: 50) ve spor yapmayan sedanter bireyler (n: 50) olmak üzere üç grup, toplam 150 kişi (≥19 yaş) gönüllü katılım göstermiştir. Bireylerin yaşam kalitesini belirlemede 'Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısaltılmış Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR)' kullanılmıştır.

Bulgular: Haftada 13.33 (±7.24) saat antrenman yapan yarışmacı bisikletçilerin MET değerlerinin 4798 MET-dk/hafta olduğu ve bu bireylerin diğer katılımcılara (rekreasyonel bisikletçi veya kontrol grubu) göre yaşam kalitesi alt grubu (fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel, ulusal çevre sağlığı, genel yaşam kalitesi ve sağlık) skorlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yarışmacı bisikletçilerin istatistiksel açıdan psikolojik sağlık, sosyal sağlık ve genel yaşam kalitesi skorlarının diğer gruplara (rekreasyonel bisikletçiler ve kontrol) göre daha yüksek olduğu, ayrıca rekreasyonel bisikletçilerin kontrol grubuna göre daha yüksek fiziksel sağlık skoruna sahip olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonucunda haftada 7-13 saat aralığında orta şiddetli aerobik egzersizin (2600-4800 MET-dk/hafta enerji harcaması) genel sağlığın korunmasını desteklediği ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkiler sağladığı bulunmuştur. Gelecek araştırmalarda egzersiz tipi, şiddeti ve sıklığının genel sağlık ve yaşam kalitesine etkilerini derinlemesine inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.

Alıntı: Sak D, Dayi T, Gunay E, Oniz A. Moderate intensity aerobic exercise effects on the quality of life and general health. Turk J Sports Med. 2021;56(4):192-7; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0576

Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onay Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs'tan alınmıştır. (Karar No: YDU/2020/86-1235 Tarih: 24.12.2020)

Author Contributions

Concept DS, TD, EG, AO; Design DS, TD, EG, AO; Supervision AO; Materials DS, TD, EG, AO; Data Collection and/or Processing DS, TD, EG, AO; Analysis and Interpretation DS, TD, EG, AO; Literature Review DS, TD, EG, AO; Writing Manuscript DS, TD, EG, AO; Critical Reviews DS, TD, EG, AO

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.