p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Hasan Aka1, Gamze Çobanoğlu2, Şeyda Özal2, Cengiz Akarçeşme3, Nevin Atalay Güzel2

1Faculty of Sport Sciences, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey
3Faculty of Sport Sciences, Gazi University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Futbol, izokinetik kuvvet, kuadriceps, hamstring, şut hızı

Öz

Amaç: Bu çalışma futbolcuların kuadriseps femoris (Q) ve hamstring (H) kaslarının kuvveti ile şut hızı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya iki farklı profesyonel takımın alt yapısında (U19) bulunan toplam 54 genç erkek futbolcu (yaş: 18,4±1,9 yıl) gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların diz çevresi kas kuvveti Cybex izokinetik dinamometre ile değerlendirildi. Q ve H kaslarının konsentrik ve eksentrik kuvvet değerlendirmesi 60⁰/sn hızda yapıldı. Şut hızları ise radar cihazı ile belirlendi. Futbolcuların izokinetik kas kuvveti ile şut hızı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı.

Bulgular: Analiz sonucuna göre futbolcuların şut hızı ile konsentrik Q kas kuvveti arasında mükemmel, konsentrik H kas kuvveti arasında iyi derecede, eksentrik Q kas kuvveti arasında çok iyi derecede ve eksentrik H kas kuvveti arasında ise düşük orta derecede ilişki saptandı (p<0,05). Ancak futbolcuların Heks/Qkon oranı ile şut hızı arasında anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p>0,05).

Sonuç: Q ve H kaslarının hem konsentrik hem de eksentrik kuvveti şut atış hızıyla ilişkilidir. Futbolda atletik performansın önemli bir belirleyicisi olan şut hızının geliştirilmesi için diz kas kuvvetinin artırılması gerekir.

Alıntı: Aka H, Cobanoglu G, Ozal S, Akarcesme C, Atalay Guzel N. The relationship between quadriceps and hamstring isokinetic peak muscle strength and ball velocity in young soccer players. Turk J Sports Med. 2021;56(3):120-4; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0516

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.