p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Burak Cilhoroz1, Amanda Zaleski1,2, Beth Taylor1,2, Bo Fernhall3, Ming-Hui Chen4, Paul Thompson2, and Linda Pescatello1,5

1Department of Kinesiology, University of Connecticut, Storrs, USA
2Department of Preventive Cardiology, Hartford Hospital, Hartford, USA
3Department of Applied Health Sciences, The University of Illinois at Chicago, Chicago, USA
4Department of Statistics, University of Connecticut, Storrs, USA
5Department of Systems Genomics, University of Connecticut, Storrs, USA

Anahtar Sözcükler: Kan basıncı, egzersiz, kalp atımı, hipertansiyon, egzersiz sonrası hipotansiyon

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyonlu itfaiyeciler arasında maksimum kardiyopulmoner stres testi sonrasında olabilecek egzersiz sonrası hipotansiyon ve kalp atım değişkenliği cevaplarını incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya orta yaşlı (40.6±6.2), aşırı kilolu (28.1±3.9kg.m-2), yüksek kan basıncına (Sistolik: 126.4±9.5mmHg / Diastolik: 85.6±5.9mmHg) ve normal kalp atım sayısına (71.1±11.2bpm) sahip erkek itfaiyeciler (n=5) katıldı. İtfaiyeciler maksimum kardiyopulmoner stres testi ve herhangi bir egzersiz içermeyen kontrol süreçlerini randomize şekilde tamamladı. Katılımcılara kardiyopulmoner stres testi ve kontrol sonrası 19 saat süreyle ambulatuvar kan basınç ölçer ve kalp atım monitörü takıldı. Ambulatuvar sistolik ve diastolik kan basıncı ile kalp atım değişkenliği düşük (LF) ve yüksek (HF) frekansları uyanık (11saat), uyku (8saat) ve 19 saat sürelerince bir saat aralıklarla ölçüldü. Tekrarlanan ölçüm varyans ve çok değişkenli regresyon analizleri kullanılarak kan basıncı ve kalp atım değişkenliğinin 19 saat boyunca ve deneysel durumlar arasında değişip değişmediği test edildi.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, kardiyopulmoner stres testi sonrası ambulatuvar sistolik kan basıncı uyanık dönemde (21.7±3.4mmHg, p=0.003) ve 19 saat (15.8±2.2mmHg, p=0.002) süresince anlamlı artış gösterdi. İstatistiksel anlamlılığa ulaşılmamasına rağmen ambulatuvar sistolik kan basıncı uyku (7.9±2.9mmHg, p=0.055) saatlerinde artış eğilimi gösterdi. Yine istatistiksel anlamlılığa ulaşılmamasına rağmen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, kardiyopulmoner stres testi sonrası ambulatuvar diyastolik kan basıncı uyanık (8.8±3.9mmHg, p=0.091), uyku (8.2±4.3mmHg, p=0.134) ve 19 saat (8.6±3.5mmHg, p=0.072) sürelerinde artış eğilimi gösterdi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, kardiyopulmoner stres testi sonrası, LF/HF uyku (1.9±0.5, p=0.015) saatlerinde anlamlı artış gösterdi. İstatistiksel anlamlılığa ulaşılmamasına rağmen, LF/HF 19 saat (0.8±0.5 p=0.155) süresince artış eğilimi gösterdi. LF/HF değişkeni uyku saatlerinde ortaya çıkan diyastolik kan basınındaki değişimin %84.5’ini (r:-0.92, p=0.014) açıklarken, istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşamasa da, 19 saat süresince orataya çıkan sistolik kan basıncındaki değişimin %59.3’ünü açıklama eğilimi gösterdi (r:-0.77, p=0.068).

Sonuç: İtfaiyecilikle ilişkilendirilen ani yüksek şiddetli efor, egzersiz sonrası hipotansiyon yerine hipertansiyon yanıta yol açtı. Bu beklenmedik bulguların nedenleri belirsiz olmasına karşın, barorefleks mekanizmasının baskın sempatik yanıta (yüksek LF/HF) karşı gösterebileceği negatif yanıtın nedenlerden biri olabileceği düşünülmüştür.

Alıntı: Cilhoroz B, Zaleski A, Taylor B, Fernhall B, Chen M, Thompson P, Pescatello L. The ambulatory blood pressure and heart rate variability responses following sudden vigorous physical exertion among firefighters with hypertension. Turk J Sports Med. 2021;56(3):98-105; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0492