p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ömer Serkan Kara1, Gökhan Büyüklüoğlu2, Nihan Büyüklüoğlu3, Selçuk Gül4, Mehmet Mesut Çelebi2, Hasan Kaya3

1Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
3Psychiatry Section, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
4Sports Medicine Section, Erzurum State Hospital, Erzurum, Turkey

Anahtar Sözcükler: profesyonel sporcular, fiziksel aktivite, COVID-19, anksiyete, mental dayanıklılık

Öz

Amaç: COVID-19 salgını tüm insanları etkiledi, ancak profesyonel sporcular üzerindeki etkilerini araştıran çok az çalışma var. Bu nedenle pandeminin erken döneminde profesyonel ve rekreasyonel sporcuların anksiyete düzeylerini, mental dayanıklılıklarını ve günlük alışkanlıklarını incelemeyi ve bunları sedanter bireylerle karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: 634 katılımcı 2020 yılı Nisan ayında sosyodemografik bilgiler, egzersiz alışkanlıkları ve salgınla ilgili soruların yanı sıra Sporda Mental Dayanıklılık Ölçeği (SMDÖ) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin (DSKE) türkçe versiyonlarından oluşan çevrimiçi bir anket ile değerlendirildi. Katılımcıların 329’u profesyonel sporcu, 135’i rekreasyonel sporcu ve 170’i ise sedanter bireylerdi.

Bulgular: Profesyonel sporcular (PRO'lar) Mental Dayanıklılık ve Durumluk-Kaygı puan-larında rekreasyonel sporculardan (REKR'ler) ve sedanter kişilerden (SED'ler) anlamlı ölçüde daha yüksek (p<0.017) puan almasına karşın Sürekli-Kaygı puanında anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p˃0.05). Ayrıca, REKR'ler ve SED'ler arasında puanların hiçbirinde anlamlı bir fark yoktu (p˃0.05). Toplam SMDÖ puanlarını belirleyici faktörler fiziksel aktivite düzeyi, cinsiyet ve yaş olarak saptandı. Durumluk Kaygı puanları sadece aktivite düzeyi, Sürekli Kaygı puanları ise cinsiyet ve yaş ile önemli ölçüde ilişkili bulundu (p<0.05).

Sonuç: COVID-19 salgını sırasında, profesyonel sporcu olmak, daha yüksek durumluk kaygı düzeyi ile ilişkili bulundu. Profesyonel sporcular kaygıyla baş etmelerini kolaylaştıran yüksek mental dayanıklılığa sahip olsalar da pandemi ve sportif faaliyetlerin kısıtlamaları sürdükçe ilave psikolojik yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Alıntı: Kara OS, Buyukluoglu G, Buyukluoglu N, Gul S, Celebi M, Kaya H. Professional athletes have higher anxiety levels during COVID-19 outbreak compared to recreational athletes and sedentary people. Turk J Sports Med. 2021;56(2).73-80.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0502