p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Muhammed M. Atakan1, Selin Aktitiz1, Mert Kayhan2

1Faculty of Sport Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Faculty of Sport Sciences, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

Anahtar Sözcükler: COVID-19, adım sayısı, fiziksel aktivite, pandemi

Öz

Amaç: COVID-19, mortalite ve morbidite ile önemli ölçüde ilişkilidir. Bu ölümcül salgının yayılmasını engellemek için getirilen sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar, ırk, etnik köken veya gelir düzeyine bakılmaksızın çeşitli ülkelerde fiziksel aktivitenin (FA) azalmasına yol açmıştır. Bazı ülkelerde çocukların ve yaşlıların FA düzeyinin COVID-19'dan nasıl etkilendiğini gösteren makaleler olmasına karşın, pandemi sırasında Türkiye'deki adım sayılarındaki değişikliği bildiren veri yoktur. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye'deki bildirilen ilk COVID-19 vakasından sonra adım sayısındaki değişikliklerin gösterilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Toplamda 1427 gönüllünün (Erkek: n=242, Kadın: n=1185) yer aldığı çalışmada katılımcıların demografik bilgileri, çalışma koşulları, tıbbi geçmişleri ve Türkiye'de COVID-19 (10 Mart) salgınından iki ay önce (Ocak -Şubat) ve iki ay sonraki (Mart-Nisan) adım sayıları sorgulandı. Verilerin analizinde iki yönlü tekrarlı ölçüm varyans analizi ve bağımsız örneklerde t-testi kullanıldı.

Bulgular: Elde edilen veriler, pandemi sırasında COVID-19 salgını öncesine kıyasla günlük adım sayılarının %43.5 azaldığını (ön: 6564 ± 3615 adım/gün, son: 3707 ± 3006 adım/gün; p<0.05) gösterdi. Bu farklılık erkek (%32.9) ve kadın (%45.9) arasında benzerdir (p>0.05). Hem çalışanlarda (ön: 6795 ± 3832 adım/gün, son: 4027 ± 3223 adım/gün) hem işsizlerde (ön: 6337 ± 3374 adım/gün, son: 3390 ± 2742 adım/gün) pandemi sırasında adım sayısında önemli bir azalma (p<0.001) gözlendi. Bu azalış gruplar arasında benzerdir (p>0.05).

Sonuç: Elde edilen bulgular, Türkiye'de, pandemi öncesine kıyasla pandemide çalışma koşulları ve cinsiyete bakılmaksızın tüm gruplarda adım sayısının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Bu çalışma, Türkiye'de COVID-19 pandemisinden adım sayılarının nasıl etkilendiğine dair ilk ön verileri sağlamaktadır.

Alıntı: Atakan MM, Aktitiz S, Kayhan M. COVID-19 versus physical inactivity – a self-reported questionnaire study. Turk J Sports Med. 2021;56(2).67-72.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0506