p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan, Ayhan Canbulut, Hüseyin Tolga Acar, Esma Arslan, Cem Çetin

Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Defansif tıp, spor hekimliği, malpraktis, adli tıp

Öz

Amaç: Bu çalışma, spor hekimlerinin defansif tıp uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını incelemek üzere tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, kamu kurumlarında spor hekimliği uzmanı olarak çalışan hekimler ve çeşitli üniversitelerde Spor Hekimliği alanında tıpta uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri dahil edilmiştir. Katılımcılara, araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı bilgi formu ve 'Defansif Tıp Uygulamaları Anketi' uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya, 115 (erkek: n=90, %78.3; kadın: n=25, %21.7) spor hekimi katılmıştır. Katılımcıların %33 (n=38)'ü Arş. Gör. Dr., %42.6 (n=49)'sı Uzman Dr., %7.8 (n=9)'i Dr. Öğr. Üyesi, %2.6 (n=3)'sı Doç. Dr. ve %13.9 (n=16)'u Prof. Dr. unvanına sahiptir. Spor hekimleri arasında, 39 yaşın üzerinde (p=0.0001) olan hekimler ile spor hekimliği alanında 14 ve üzeri yıl mesleki tecrübesi (p=0.03) olan hekimler, spor kulüplerinde ve özel sektörde görev alma bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmuşlardır (p<0.05). Spor hekimlerinin %49.6 (n=57)'sı her yıl düzenli olarak tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırdığını, %20.9 (n=24)'u ise bugüne kadar hiç yaptırmadığını beyan etmiştir. Defansif tıp uygulamaları kavramını daha önce duyduğunu beyan edenlerin yaşlarının daha genç (36±8.9'a karşı 41±11.2, p=0.02) ve hekimlik sürelerinin daha kısa (11.7±8.9'a karşı 16.9±11, p=0.01) olduğu gözlemlenmiştir. Ankete verilen cevaplara göre spor hekimlerinin orta düzeyde defansif tıp uygulamaları tutumu gösterdiği belirlenmiştir. Anketin bazı sorularına verilen cevaplarda; katılımcıların defansif tıp uygulamaları konusundaki bilgi düzeyi, akademik seviyeleri ve cinsiyetleri fark oluşturmuştur (p<0.05).

Sonuç: Spor hekimleri, malpraktis davaları açısından nispeten düşük riskli bir branşta çalışmalarına rağmen klinik pratiklerinde, defansif tıp uygulamalarına orta düzeyde başvurmaktadırlar. Ayrıca, spor hekimlerinin defansif tıp uygulamaları konusundaki bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür.

Alıntı: Ercan S, Canbulut A, Acar HT, Arslan E, Çetin C. Attitudes of sports medicine physicians about defensive medicine practices. Turk J Sports Med. 2021;56(1).38-43.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0478