p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gülşah Şahin1, Ali Coşkun2, Serap Apaydın3

1Faculty of Sport Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2Bayramiç Vocational School,Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
3Golden Years Life Center, Çanakkale, Turkey

Anahtar Sözcükler: Yaşlanma, fiziksel dayanıklılık, kas kuvveti, beden kütle indeksi, yürüme

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı emekli ve toplum içinde yaşayan yaşlı bireylerin adım sayıları ile bacak kuvveti ve aerobik dayanıklılıkları arasındaki ilişki ve yaş sınıfları arasındaki farkları incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya 30 sağlıklı yaşlı birey katılmıştır (Yaş ≥65, aralık: 65-83). Günlük yürümedeki adım sayıları yedi gün boyunca ölçülmüştür. Adımsayar takılmadan önce bacak kuvveti 30 s otur-kalk testi ile, aerobik dayanıklılık 6 dk yürüme testi ile ölçülmüş ve yürüme mesafesi üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular: Adım sayısı ile bacak kuvveti (r=0.155, p=0.212) ve aerobik dayanıklılık (r=0.129, p=0.252) arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Yaş ile aerobik dayanıklılık (r=0.104, p=0.296), bacak kuvveti (r=-0.137, p=0.240) ve adım sayısı (r=-0.271, p=0.078), arasında da anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Beden kütle indeksi (BKİ) ile adım sayısı arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=-0.340, p=0.036). Yaş grupları arasında; bacak kuvveti, aerobik dayanıklılık, adım sayısı, enerji tüketimi, boy, beden ağırlığı ve beden kütle indeksi (BKİ) için anlamlı farklar çıkmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu araştırmada yer alan yaşlı bireylerin bacak kuvvetinin iyi, aerobik dayanıklılığının zayıf ve günlük adım sayılarının uluslararası geçerli standartlara göre düşük olduğu bulunmuştur. Yaşlıların bir adımsayar yardımı ile günlük adım sayılarını kontrol etmeleri günlük aktivite düzeylerinin yükselmesine yardımcı olabilir.

Alıntı: Sahin G, Coskun A, Apaydin S. Investigation of relationships and differences between daily step count, aerobic endurance, and leg strength in older adults. Turk J Sports Med. 2020;55(4):314-20.

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.

Acknowledgments

We are grateful to all older participants and the Golden Years Living Center Management.