p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fatma Ünver1, Ebru Tekin1, Veysel Uludağ1, Hande Şenol2

1School of Physical Therapy and Rehabilitation, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Anahtar Sözcükler: Adolesan sporcu, basketbol, yaralanma riski

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı adolesan basketbolcularda yaralanma riskini arttıran faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yaş ortalaması 12.7±1.5 yıl olan 43 gönüllü basketbol oyuncusu katıldı. Katılımcıların dengeleri Y-denge testiyle; gövde kaslarının enduransı ise statik ve dinamik curl-up ve prone plank testleriyle değerlendirildi. Q açısı, kalça eksternal ve internal rotasyon, abduksiyon dereceleri gonyometre yardımıyla ölçüldü. Yaralanma risk faktörünün saptanması için fonksiyonel hareket taraması testi uygulandı. Verilerin incelenmesinde regresyon analiz yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Katılımcılar fonksiyonel hareket taraması total skoru 14 ve altında olanlar ile üzerinde olanlar olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasındaki farklara bakıldığında Y-denge için anterior sağ (p=0.046), posterolateral sol (p=0.021) ve posterolateral sağ (p=0.040); prone plank süresi (p=0.005) ve yaş (p=0.023) parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Regresyon analizi sonucuna göre adolesan basketbol oyuncularında yaşın artması (p=0.028), prone plank süresinin artması (p=0.010), Y-dengenin posterolateral komponentinin uzanma mesafesindeki artış (sağ p=0.049; sol p=0.030) yaralanma riskini azaltmaktadır. Diğer faktörlerin yaralanma riski üzerinde etkisi belirlenmedi (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak adolesan basketbol oyuncularında küçük yaşın yaralanma açısından daha yüksek risk nedeni olduğu belirlendi. “Core” enduransının yüksek olması ve dinamik dengeyi belirleyici parametrelerden posterolateral uzanım mesafesinin fazla olması yaralanma riskini düşüren faktörler olarak saptandı.

Alıntı: Unver F, Tekin E, Uludag V, Senol H. Investigation of injury risk factors in adolescent basketball players. Turk J Sports Med. 2020;55(4):300-7.

Çıkar Çatışması

Bu çalışmada herhangi bir çıkar veya finansal çıkar çatışması yoktur.