p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aydın Balcı1, Bülent Ülkar2

1Sports Medicine Division, Yenimahalle Trainining and Research Hospital, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: hamstring yaralanmaları, spora dönüş kriterleri, tekrar yaralanma

Öz

Amaç: Hamstring yaralanmaları spor yaralanmaları arasında en sık görülen kas yaralanmalarıdır. Hamstring yaralanmalarından sonra yeniden yaralanmayı önlemek için birçok spora dönüş (RTP) kriteri tanımlanmıştır. Kriterlere rağmen, yeniden yaralanma oranları tatmin edici bir şekilde azalmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı spora dönüş kriterlerinin pratik uygulamalarını araştırmaktır.

Gereç ve Yötemler: Çalışmaya 49 spor hekimliği uzmanı ve 26 fizyoterapist dahil edilmiştir. 5'li Likert ölçeğinde bir anket kullanılarak yürütülmüştür. Bu çalışma kesitsel bir çalışma olup, Bilimsel Kanıt Düzeyi IV’tür. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, spora dönüş kriterlerinin önemi, bu kriterlerin klinik pratikte uygulanabilirliği ve spora dönüş kararını etkileyen faktörler sorgulanmıştır. Kriterlere verilen önem ile pratik uygulama arasındaki fark Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: İstatistiksel analiz, 10 spora dönüş kriterinden 8’inde kriterlere verilen önem ile pratik uygulama arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur (p <0.05).

Sonuçlar: Spora dönüş kriterlerinin pratik uygulamaya yeterince yansımadığı görülmektedir. Bu çelişkili durumun altında yatan nedenlerin analiz edilmesi ve hamstring yaralanmalarını önlemek ve yeniden yaralanma oranlarını azaltmak için yeni bir bakış açısının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Alıntı: Balci A, Ulkar B. Return to sports after hamstring injuries: Importance of the criteria and their applicability in clinical practice. Turk J Sports Med. 2020;55(4):284-9.