p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Alpan Cinemre1, Evrim Ünver1, Hande Konşuk Ünlü3, Necip Demirci2

1Department of Exercise and Sport Sciences, Faculty of Sports Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Recreation, Faculty of Sports Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Institute of Public Health, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Olgunlaşma, derinlik sıçraması, sprint zamanı, reaktif kuvvet indeksi, futbol, zirve boy hızı

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı zirve boy hızına (ZBH) göre bazı gerilme kısalma döngüsü (GKD) parametrelerinin karşılaştırılması ve derinlik sıçramasından (DS) elde edilen reaktif kuvvet indeksi (RKİ) ile sprint zamanları arasındaki ilişki düzeyinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 108 (yaş: 13.0±1.5 yıl; boy uzunluğu: 162.7±12.1 cm; vücut ağırlığı: 53.1±11.7 kg) alt yapı futbolcusu katıldı. Katılımcılar olgunlaşmanın başlangıcı eşitliği hesaplanarak üç gruba (ZBH-öncesi, ZBH-sırası ve ZBH-sonrası) bölündü. Katılımcılar 20-40 cm düşüş yüksekliğinden (DY) derinlik sıçramaları ile 30 m sprint testi gerçekleştirdiler. RKİ değerleri DS sırasında elde edildi. Testler iki kez yapıldı. Gruplar arasındaki farklar tek yönlü ANOVA ve Welch ANOVA testleri ile belirlendi. Gruplar arası anlamlı bir farkın çıkması durumunda ise Bonferroni ve Games-Howel testleri ile çoklu karşılaştırma yapıldı. İki değişkenli korelasyonlar için Pearson korelasyon katsayısı hesaplandı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: 40 cm’den elde edilen RKİ değerleri açısından ZBH-öncesi grubu diğer gruplardan anlamlı olarak farklıydı (p<0.001). Olgunlaşma gruplarının hepsi sprint zamanları açısından anlamlı olarak farklıydı (p<0.001). ZBH-sırası grubunda 20 cm DY’den elde edilen RKİ ile 20 m sprint zamanı arasında anlamlı korelasyon elde edildi. Ancak, genel olarak bütün gruplarda 40 cm DY’den elde edilen RKİ ile 20 m sprint zamanının anlamlı olarak ilişkili olduğu bulundu (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın ana bulgusu, 40 cm DS ile 20 m sprint mesafesinin alt yapı futbolcularında olgunlaşma sürecinde GKD’nin performansı ve takibi için kullanımının daha uygun olduğudur.

Alıntı: Cinemre A, Unver E, Konsuk Unlu H, Demirci N. A Comparison of drop jump and sprint parameters in youth soccer players. Turk J Sports Med. 2020;55(2):148-55.