p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Celil Kaçoğlu

Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, Eskişehir Technical University, Eskişehir, Turkey

Anahtar Sözcükler: İzokinetik kuvvet, kuvvet dengesi, simetri açısı, cinsiyet

Öz

Amaç: Ekstremiteler arası kuvvet asimetrisi temassız spor yaralanmaları açısından önemli bir risk faktörüdür. Kuvvet asimetrisinin belirlenmesi, spor yaralanmalarından korunma ve risk yönetimi konusunda spor sağlık bilimcilerine farklı stratejiler geliştirebilmeleri için bilgi sunmaktadır. Fakat kuvvet asimetrisi yönünden cinsiyetler arası farklılıklar net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, kontralateral diz eklem kuvvet asimetrisini ve cinsiyetler arası farklılıkları belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 33 birey (Yaş: 21.4±2.9 yıl, boy: 1.75±0.07 m, vücut ağırlığı: 66.2±9.6 kg, vücut yağ oranı: %15.2±5.7, beden kitle indeksi (BKİ): 21.6±2.3 kg/m2) gönüllü olarak katıldı. Tüm katılımcılar deneme ve tanıtım seansından yaklaşık bir hafta sonra, düşük (60°.s-1), orta (180°.s-1) ve yüksek (300°.s-1) açısal hızlarda sağ ve sol izokinetik konsantrik diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvvet testlerine katıldılar. Alt ekstremiteler arası kontralateral kuvvet asimetrisi değerlerini belirlemek için simetri açı formülünden yararlanıldı. Simetri açı değerleriyle cinsiyetler arasında fark bağımsız örneklem T-testi ile incelendi.
Bulgular: Analizler sonucunda; düşük, orta ve yüksek açısal hızlardaki kontralateral fleksiyon ve ekstansiyon izokinetik diz kuvvet asimetrisi değerlerinin, kadın ve erkek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya kondu (p>0.05).
Sonuç: Elde edilen bulgular doğrultusunda; fiziksel olarak aktif ancak üst düzeyde antrenmanlı olmayan bireylerde düşük, orta ve yüksek açısal hızlardaki kontralateral izokinetik diz kuvvetleri simetri açı değerlerinin kadın ve erkeklerde benzer olduğu sonucuna ulaşıldı.

Cite this article as: Kacoglu C. Investigation of gender differences related to knee strength asymmetry. Turk J Sports Med. 2019;54(4):225-32.