p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Çağdaş Caz1, Recep Fatih Kayhan2, Sait Bardakçı3

1Sports Management Department, School of Physical Education and Sports, Bozok University, Yozgat, Turkey
2Sports Management Department,, School of Physical Education and Sports, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
3Department of Management, Faculty of Economy and Management Sciences, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanması, kaygı ölçeği, güvenirlik, geçerlik

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Rex ve Metzler (2016) tarafından geliştirilen “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği”nin Türkçe uyarlamasının yapılması ve uyarlama ölçeğin geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği’nin orijinal formu 21 madde ve yedi alt ölçekten oluşmaktadır ve beşli Likert tipinde bir ölçektir (1: kesinlikle katılmıyorum. 2: katılmıyorum, 3: kararsızım, 4: katılıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum). Söz konusu yedi alt faktör; Sporculuk Yeteneğini Kaybetme Kaygısı, Zayıf Algılanma Kaygısı, Acı Çekme Kaygısı, Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı, Yeniden Yaralanma Kaygısı, Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı ve Benlik Saygısını Yitirme Kaygısı şeklindedir. Ölçekte olumsuz madde bulunmamaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda öncelikle İngilizce ölçek Türkçeye çevrildi ve uzman görüşleri doğrultusunda Türkçe ölçek düzenlendi. Ölçeğin dil eşdeğerliğine ilişkin korelasyon analizinden yararlanıldı. Ölçme yapısının ortaya konulması amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve yapı geçerliğine ilişkin olarak doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanıldı. Ölçek ve alt faktörlerinin güvenirlik analizi ise öncelikle iç tutarlığın göstergesi olan Cronbach α katsayıları hesaplanarak yapıldı. Daha sonra test, tekrar-test yöntemiyle ölçek ve alt boyutlarında ait kararlılık katsayıları hesaplanarak ölçeğin güvenilirliği incelendi.
Bulgular: Ölçeğin Türkçe formunun dil eşdeğerliği olduğu saptandı; uyarlama ölçeğin ölçme yapısının ise 19 madde ile altı alt faktörden oluştuğu ve toplam varyansın %65’ini açıkladığı belirlendi. Doğrulayıcı faktör analizi bulgularına göre ortaya konulan altı faktörlü ölçme yapısı verilerle iyi derecede uyum gösterdi. Alt ölçeklerin Cronbach α katsayıları ise sırasıyla Yeteneğini Kaybetme Kaygısı faktörü için 0.724, Zayıf Algılanma Kaygısı faktörü için 0.645, Acı Çekme Kaygısı faktörü için 0.780, Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı faktörü için 0.876, Yeniden Yaralanma Kaygısı faktörü için 0.608, Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı faktörü için ise 0.812 olarak hesaplandı. Buna göre, ölçeğin ve alt faktörlerinin yüksek düzeyde iç tutarlılığa ve dolayısıyla güvenilirliğe sahip olduğu belirlendi. Ölçeğin ve alt faktörlerinin kararlılık katsayıları da aynı şekilde oldukça yüksek bulundu.
Sonuç: Spor Yaralanması Kaygı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının sporcuların yaralanma kaygılarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçek formu olduğu söylenebilir.

Cite this article as: Caz C, Kayhan RF, Bardakci S. Adaptation of the sport injury anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study. Turk J Sports Med. 2019;54(1):52-63.

Bu çalışmanın özeti “2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies” (30 Kasım-2 Aralık 2018, Samsun) toplantısında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.