p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gürhan Dönmez, Şeyma Torğutalp, Melda Pelin Yargıç, Yiğitcan Karanfil, Naila Babayeva, Haydar Ali Demirel

Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Fiziksel aktivite, egzersiz, spor hekimliği, eğitim, program içeriği

Öz

Amaç: Fiziksel aktiviteye katılım ve hekim tarafından egzersiz reçetelenmesi kronik hastalıklardan korunmada önemli rol oynasa da, hekimlerin bilgi eksikliği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite ve egzersiz reçetelendirilmesi hakkındaki bilinç düzeyleri ve seçmeli spor hekimliği stajı sonrası davranış yönelimleri değerlendirildi.
Gereç ve Yöntemler: Seçmeli spor hekimliği stajı alan 216 dönem 5 öğrencisinin %65.7'si (n=142; ort. yaş, 24.2) çalışmaya katıldı ve öğrencilere fiziksel aktivite danışmanlığı ile spor hekimliği branşı hakkında bilgi durumlarını sorgulayan anket formu ile Uluslarası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (IPAQ) ve Kısa Form-36 (SF-36) anket formları doldurtuldu.
Bulgular: Öğrencilerin üçte ikisi (%69.1) geride kalan beş yıllık tıp fakültesi eğitimleri süresince fiziksel aktivite danışmanlığı ya da egzersiz reçetelendirmesi hakkında herhangi bir eğitim almadıklarını belirtti. İki haftalık spor hekimliği stajı sonrası kendisini fiziksel aktivite danışmanlığı yapabilecek düzeyde yeterli hisseden öğrencilerin sayısı başlangıçta dörtte birden %76.8'e yükseldi (p<0.001). Staj sonunda öğrencilerin neredeyse tama yakını (93.7%) fiziksel aktivite danışmanlığının faydalarına inandığını belirtti. Daha yüksek IPAQ ve SF-36 skorları olan öğrencilerin fiziksel aktivite danışmanlığına daha yatkın olduğu gözlendi (sırasıyla p=0.006 ve p=0.007).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları hekim adayı olan tıp fakültesi öğrencilerinin fiziksel aktivite danışmanlığı hakkındaki yetersiz eğitimlerinin gelecekte koruyucu hekimlik adına yapacakları tıbbi uygulamalar için en önemli engel olduğunu engel olduğunu göstermektedir. Egzersiz alışkanlığı olan öğrencilerin fiziksel aktivite danışmanlığına daha yatkın olmaları gözlemi tıp fakültesi öğrencilerinin düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmelerinin toplum sağlığı açısından önemli olacağını ortaya koymaktadır.

Cite this article as: Donmez G, Torgutalp S, Yargic MP, et al. The effects of elective sports medicine internship program on physical activity counselling attitude of medical students.Turk J Sports Med. 2018;53(4):195-202.

Çıkar Çatışması

The authors declare no conflicts of interest and do not have any financial disclosures. No competing interests were declared.