p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gökmen Özen1, Muhammed Emin Kafkas2, Cengiz Akalan3

1Department of Physical Education and Sports Teaching, Faculty of Sport Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey<
2Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, İnönü University, Malatya, Turkey
3Department of Coaching Education, Faculty of Sport Sciences, Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Doğum ağırlığı, Eurofit, fiziksel uygunluk, performans

Öz

Amaç: Araştırmanın amacı 8-10 yaş aralığındaki çocuklarda doğum ağırlığının fiziksel uygunluk parametrelerine olan etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Araştırma örneklemini 8-10 yaş aralığında 90 kız ve 90 erkek olmak üzere gestasyon haftası ve doğum ağırlıklarına göre belirlenen 60 düşük, 60 normal ve 60 yüksek doğum ağırlıklı toplam 180 gönüllü oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden kitle indeksleri belirlendi. Fiziksel uyguluğun değerlendirilmesi için Eurofit test bataryasında yer alan flamingo denge, disklere dokunma, otur eriş, durarak uzun atlama, kavrama kuvveti, 30s mekik, bükülü kol asılma ve 10x5 mekik koşusu testleri uygulandı.
Bulgular: Düşük, normal ve yüksek doğum ağırlıklı çocuklardan oluşan araştırma gurupları arasında antropometrik ölçüm ve fiziksel uygunluk test sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edildi (p > 0.05).
Sonuç: Bu araştırmanın örnekleminden elde edilen bilgilere dayanarak, doğum ağırlığının 8 ile 10 yaş aralığındaki çocuklarda antropometrik özellikler ve fiziksel uygunluk düzeyinde herhangi bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür.

Cite this article as: Ozen G, Kafkas ME, Akalan C. The influence of birth weight on physical fitness in children between 8 to 10 years.Turk J Sports Med. 2019;54(1):9-16.

This study was presented in 13th International Sport Sciences Congress in Konya, 2014.

The data used in this article has been obtained from the master thesis study of Gokmen Özen that has been conducted in Ankara and İnönü Universities.