p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Oğuz Yüksel1, Fatma Akgül2, Gamze Üngür3, Merve Demir Benli1, Birsu Topçugil1, Murat Duman4

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Children’s Emergency Department, Educational and Research Hospital, University of Health Sciences, Van, Turkey
3Deparment of Coaching Education, School of Sports Sciences and Technology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
4Department of Child Emergency Care, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Konküzyon, spor hekimliği, anket çalışması

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor hekimlerinin konküzyon farkındalıklarını değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntemler: 16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi sırasında kongreye katılan spor hekimliği uzmanlarına ve spor hekimliği asistanlarına konküzyon ile ilgili bir kâğıt-kalem anketi uygulandı. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümünde; katılımcıların yaşı, eğitim durumu, konküzyon değerlendirme sıklığı ve daha önce konküzyon ile ilgili bir etkinliğe katılıp katılmadığı (eğitim veya seminer gibi) sorgulandı. İkinci bölümde, sunulan15 semptomdan konküzyonla ilgili olanların seçilmesi istendi. Üçüncü bölümde, konküzyon ile ilgili verilmiş olan 10 adet ifadenin doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi istendi.
Bulgular: Toplam 45 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların %53.3’ü hiç konküzyon takip etmiyordu, %64.4’ü daha önce hiç konküzyonla ilgili bir eğitim etkinliğine katılmamıştı. Katılımcıların 15 semptom üzerinden ortalama doğru semptom skoru 9.9±1.8 idi. 10 doğru/yanlış sorusuna verilen ortalama doğru cevap sayısı 4.31±1.36 idi.
Sonuç: Türkiye’deki spor hekimlerinin konküzyon ile ilgili eğitimleri ve farkındalıkları beklenenden düşüktür. Konküzyon hakkında detaylı bir program tıp eğitimi ve spor hekimliği uzmanlık eğitimi müredatlarına eklenmelidir.

Cite this article as: Yuksel O, Akgul F, Ungur G, et al. Concussion awareness of sports physicians. Turk J Sports Med. 2019;54(1):17-23.