p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Celil Kaçoğlu1, Erdem Atalay2, Begümhan Turhan3

1Coaching Education Department, Faculty of Sport Sciences, Anadolu University, Eskişehir, Turkey
2Sports Medicine Department, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey
3Physical Therapy and Rehabilitation Department, Faculty of Health Sciences, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: Spor yaralanmaları, spora dönüş, korku, depresyon

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı fiziksel temas içeren ve içermeyen sporlarda spor yaralanmasını izleyen süreçte kinezyofobi ve depresyon düzeylerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya en az altı ay önce spor yaralanması geçirmiş 130 erkek sporcu dâhil edildi. Çalışmaya katılan sporcular, bire bir görüşme şeklinde Beck Depresyon Envanteri ve Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile değerlendirildi. Ayrıca katılımcılardan geçirmiş oldukları yaralanmaya ilişkin bilgileri değerlendiren bir form doldurmaları istendi.
Bulgular: Fiziksel temas içeren ve fiziksel temas içermeyen sporlar arasında kinezyofobi ve depresyon skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0.05). Depresyon skorları ile kinezyofobi skorları arasında korelasyon bulunmadı (r=0.27). Antrenman ve müsabaka sırasında meydana gelen yaralanmalardan sonra belirlenen depresyon skorlarının fiziksel temas içeren sporlarda, fiziksel temas içermeyen sporlara göre anlamlı oranda yüksek olduğu bulundu (sırasıyla p<0.05 ve p<0.001).
Sonuçlar: Spor yaralanmaları sonrası depresyon ve kinezyofobi skorlarının fiziksel temas içeren ve içermeyen sporlar arasında farklı olmadığı belirlendi. Kinezyofobinin sporcuların duygusal durumlarıyla ilişkili olmadığı söylenebilir.

Cite this article as: Kacoglu C, Atalay E, Turhan B. Assessing the kinesiophobia and depression status at return to sport following sport related injuries in physically contact and non-contact sports.Turk J Sports Med. 2018;53:67-75