p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Zeliha Başkurt1, Sabriye Ercan2, Tuba İnce Parpucu1, Ferdi Başkurt1, Meriç Ünal3

1Süleyman Demirel University Faculty of Health Sciences, Dept. of Physiotherapy and Rehabilitation, Isparta, Turkey
2Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital, Sports Medicine Department, Gaziantep, Turkey
3Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kinezyobant, diz osteoartriti, alt ekstremite, kas kuvveti, eklem hareket açıklığı

Öz

Amaç: Bu prospektif, randomize, kontrollü çalışmanın amacı, medial kompartman tutulumlu diz osteoartriti olan hastalara uygulanan kinezyobandın ağrıya, eklem hareket açıklığına, kas kuvvetine ve alt ekstremite fonksiyonlarına olan etkisini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya katılan medial kompartman tutulumlu osteoartriti olan hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (n:23, altı erkek, 17 kadın; yaş: 57.6±11.5 yıl; VKİ: 28.8±4.3 kg/m2; 15 sağ, sekiz sol diz) kinezyobantlama, ikinci gruba (n:22, beş erkek, 17 kadın; yaş: 61.1±7.0 yıl; VKİ: 31.1±4.1 kg/m2; 13 sağ, dokuz sol diz) “sham” bantlama üç gün arayla iki kez uygulandı. Görsel ağrı skalası, diz eklem hareket açıklığı ölçümü, kas kuvveti ölçümü ve Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği sonuçları bantlamadan önce, bantlamadan hemen sonra, ilk bantlamadan üç gün ve yedi gün sonra kaydedildi.
Bulgular: Kinezyobant uygulamasının, test parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı değişim oluşturduğu ve sham bantlamaya üstün olduğu bulundu (p<0.05). Gruplar arasındaki fark; bantlama öncesi-7. gün aktivite ağrısında (p=0.012); bantlama öncesi-bantlamadan hemen sonra, bantlama öncesi-3. gün ve bantlama öncesi-7.gün eklem hareket açıklığı ve kas kuvvetinde, bantlama öncesi-3. gün ve bantlama öncesi-7. gün Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği skorunda (p=0.001) gerçekleşti. Sham bandın, özellikle ağrı ve Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği sonuçlarına olumlu katkı sağladığı gözlendi (p<0.001).
Sonuç: Kinezyobant, osteoartrit tanılı hastaların kısa dönemde ağrılarının giderilmesi, diz fleksiyon açısı, uyluk kas kuvveti ve alt ekstremite fonksiyonlarının arttırılması için tercih edilebilecek bir tedavi seçeneği olabilir.

Cite this article as: Baskurt Z, Ercan S, Parpucu TI, et al. Short term effects of kinesiotape application in patients with knee osteoarthritis. Turk J Sports Med. 2017;52:146-54.