p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yusuf KÖKLÜ1, Alper AŞÇI2, Tahir HAZIR2, Utku ALEMDAROĞLU1, Caner AÇIKADA2

1Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli
2Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara

Anahtar Sözcükler: Futbol, anaerobik güç, anaerobik kapasite, Wingate, çoklu sıçrama, HÜFA testi

Öz

Bu araştırma, genç futbolcularda anaerobik güç ve kapasitenin belirlenmesinde kullanılan farklı testlerde güç ve kapasite parametreleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacı taşıyordu. Wingate anaerobik bisiklet testi (WanT), çoklu sıçrama testi (ÇS) ve çoklu HÜFA testlerine, bir Süper Lig takımının alt yapısında futbol oynayan 124 futbolcu (16.1 ± 1.0 yaşında) gönüllü olarak katıldı. Testler rastgele sıra ile, günün aynı zamanında ve bir gün ara ile uygulandı. WanT ve ÇS’daki güç çıktıları beşer saniye aralıklarla hesaplandı. Çoklu HÜFA testindeki yoğunluklar, her 15 metre için ayrı ayrı hesaplandı. Her üç test için yorgunluk indeksleri, en yüksek ve en düşük değerler arasındaki farkın en yüksek değere oranı şeklinde hesaplandı. Pearson korrelasyon yöntemi sonucunda, testler arasındaki en yüksek anlamlı ilişkiler çoklu HÜFA testindeki zirve hız ile ÇS testinde ortaya konulan zirve güç (r=0.39, p<0.05) ile bu testlerdeki ortalama güçler arasında (r=0.38, p<0.05) bulundu. Sonuç olarak, farklı hareket kalıplarını içeren anaerobik güç ve kapasite testleri arasındaki ilişki katsayıları istatistiksel açıdan anlamlı olmakla birlikte oldukça düşük düzeyde bulundu. Anaerobik güç ve kapasitenin futbolun gerektirdiği hareket türlerini yansıtan bir test ile belirlenmesinin futbol performansının değerlendirilmesine daha uygun bir yaklaşım olacağı söylenebilir.