p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

M. Mesut ÇELEBİ, Ali Murat ZERGEROĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Sözcükler: Isınma, germe, propriosepsiyon, egzersiz

Öz

Spor yaralanmalarının önlenmesi ve rehabilitasyonunda proprioseptif çalışmaların önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı ısınma ve germe egzersizlerinin motor beceri, koordinasyon, postüral kontrol ve propriosepsiyon üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya Tıp Fakültesi öğrencisi 21 sedanter erkek katıldı. Her bir denek ısınma, germe, ısınma-germe ve kontrol olmak üzere dört ayrı teste katıldı. Testlerin uygulama sırası kura ile belirlenerek her deneğin testleri farklı sırada yapması sağlandı. Egzersiz sonrası 30 sn süre ile stabilometrik ölçümler yapıldı. Bileşik denge kayıpları ve salınım değerleri hesaplandı. İstatistiksel analizde Student t-testi kullanıldı. Çalışmada 10, 20 ve 30 sn süreli stabilometrik ölçümlerde bileşik denge kayıpları germe ve ısınma-germe egzersizlerinde kontrole göre daha düşüktü (p<0.05). Dört test arasında salınım değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte germe ve ısınma-germe egzersizlerinde daha düşük değerler saptandı. Sonuç olarak germe ve ısınma-germe egzersizlerinin denge kayıplarını ve salınımları azalttığı söylenebilir. Tekrarlanan germe egzersizleri eklem hareket açıklığını arttımakta ve muhtemelen kas iğcikleri kas uzunluğundaki değişmelere daha duyarlı hale gelmekte; ayrıca sinir ileti hızının artışı sonucu, istemli ve refleks kasılma hızı ve gücü artmaktadır. Tüm bu faktörler denge kayıplarını ve salınımları azaltır.