p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Behrouz GHORBANZADEH1, Amir GHİAMİ RAD2, Sürhat MÜNİROĞLU1

1Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara

Anahtar Sözcükler: Liderlik tarzı, insancıl liderlik, sorumluluk esaslı liderlik, başarı, futbol antrenörleri

Öz

Araştırma, Doğu Azerbaycan bölgesi futbol antrenörlerinin liderlik tarzlarının belirlenmesini, rehberlik yöntemleri üzerinde etkili olan nedenleri ve sonuçta rehberlik yöntemleri ile başarı ölçütleri arasındaki ilişkileri incelemeyi hedefledi. Bölgedeki tüm futbol antrenörleri, cinsiyet farkı gözetilmeksizin 34 kişi olarak örneklem için seçilerek inceleme konusu edildiler. Barens ve Metzcus’un rehberlik standartları anketi ile Raudseep’in başarı anketlerinden yararlanıldı. Anket sorularının standart olduklarına ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapıldı (Cronbach α=0.791 ve α=0.805). Verilere SPSS istatistik programı aracılığında Pearson katsayısı, regresyon analizi, varyans analizi ve t-testi uygulandı. Cinsiyet ve rehberlik yöntemi arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. Ancak; yaş, eğitim durumu, antrenörlük geçmişi ve derecesi, antrenörlük rehberlik yöntemi ilişkileri açısından anlamlı sonuçlar gözlemlendi. Antrenörlerin rehberlik yöntemi ile başarı ölçütleri arasında da anlamlı ilişki (p=0.016) saptandı.